اجرای ۳۴ پروژه تخصصی زمین‌شناسی در مناطق نفتخیز جنوب - مهرشید نیرو

اجرای ۳۴ پروژه تخصصی زمین‌شناسی در مناطق نفتخیز جنوب

پروژه تخصصی زمین شناسی از سوی معاونت زمین‌شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در دست اجرا قرار دارند.

۳۴ پروژه تخصصی زمین شناسی از سوی معاونت زمین‌شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در دست اجرا قرار دارند که این پروژه‌ها شامل پروژه‌های مطالعاتی و ژئوفیزیکی زمین‌شناسی است و با پیشرفت‌های مختلف در گستره عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب در حال اجرا هستند.

همچنین در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۵ پروژه مطالعاتی زمین‌شناسی، ۷ پروژه زمین‌شناسی بنیانی و  ۸ پروژه ژئوفیزیکی پایان یافت.

بنا بر اعلام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، از جمله پروژه‌های مطالعاتی خاتمه یافته می‌توان به مطالعه تکمیلی مخزن بنگستان میدان مارون، مدل‌سازی ساختمانی یکپارچه از بخش ۶ سازند گچساران تا مخزن بنگستان میدان کوپال و بررسی ارتباط ساختاری میادین رامین و مارون اشاره کرد.

بررسی رسوب‌شناسی مغزه‌های پوش‌سنگ میدان آغاجاری، انجام آزمایشات ژئومکانیک مغزه در میادین مختلف و برآورد میزان فشار شکست مخزن بنگستان در میادین آب‌تیمور، اهواز، رامشیر، شادگان و منصوری از جمله پروژه‌های تخصصی پایان‌یافته زمین‌شناسی بنیانی هستند.

از پروژه‌های تخصصی پایان‌یافته ژئوفیزیکی نیز می‌توان از وارون‌سازی اطلاعات لرزه‌نگاری افق‌های آسماری و بنگستان میادین سیاه‌مکان و کیلورکریم، آسماری میدان شادگان و افق بنگستان میدان منصوری، تفسیر ساختمانی اطلاعات لرزه‌نگاری افق‌های آسماری و پابده میدان مارون و طراحی اولیه پروژه لرزه‌نگاری میدان بینک نام برد.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ از سوی معاونت زمین‌شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همچنین عملیات زمین شناسی ۱۴ حلقه چاه اصلی و ۳۲ حلقه چاه تعمیری تکمیل شد و ۱۶۶ برنامه پیش بینی زمین شناسی چاه‌ها به منظور اجرا به طور مستقیم و طرح ۲۸ مخزن تهیه، بررسی و انتشار یافت.

در این مدت بازدید و بررسی زمین‌شناسی برای ۸۹ موقعیت‌ و چاه‌ انجام و ۱۱ موقعیت جدید نیز تعیین و علامت‌گذاری شد و عملیات حفاری مغزه‌ها و مغزه‌گیری به ‌میزان ۸۴۹.۵۲ متر صورت گرفت.

ایسنا

نوشته‌های مشابه