محدودیت تامین سوخت نیروگاه های شمالی کشور

افزایش مصرف انرژی و محدودیت تامین سوخت نیروگاه های شمالی کشور

شرکت توانیر به دنبال کاهش دمای هوا و افزایش مصرف انرژی در مناطق شمالی کشور که باعث ایجاد محدودیت در تامین سوخت نیروگاه های این مناطق شده است، اطلاعیه ای فوری صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است که به دلیل افزایش مصرف انرژی با توجه به پایداری هوای سرد در بخش شمالی کشور و افزایش مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی و تجاری، محدودیت جدی در تامین سوخت نیروگاههای منطقه ایجاد شده که به تبع آن محدودیت هایی در تامین برق هموطنان به وجود آمده است که محض برطرف شدن محدودیت سوخت نیروگاهها، برق مشترکان به صورت پایدار تامین خواهد شد.
لذا از تمامی هموطنان درخواست می شود با کاهش مصرف برق و گاز ، پرسنل صنعت برق را در استمرار تامین انرژی به ویژه در مناطق سردسیر کشور یاری کنند.

ایسنا

نوشته‌های مشابه