|

انواع کلکتورهای بکار رفته در آبگرمکنهای خورشیدی و کاربردهای غیر نیروگاهی حرارتی انرژی خورشیدی

انواع کلکتورهای بکار رفته در آبگرمکنهای خورشیدی و کاربردهای غیر نیروگاهی حرارتی انرژی خورشیدی

 

۱-کلکتورهای نوع صفحه تخت (Flat Plate Collectors – FPC)
۲- کلکتورهای نوع جفت سهموی (Compound parabolic collectors)
۳- کلکتورهای لوله خلاء (ETC Evacuated tube collectors)
این کلکتورها اغلب بصورت ثابت در محل خود نصب میشوند و نیازی به دنبال کردن خورشید ندارند.
Renewable Energy – Sunlight with solar panel. Wind with wind turbines. Rain with dam for hydropower
خوراک پز خورشیدی، آبگرمکنهای خورشیدی، آبشیرین کنهای خورشیدی،یخچال خورشیدی،خشک کن خورشیدی و گلخانه خورشیدی
منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه