خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ و اﺑﻌﺎدى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى کم ﺗﻠﻔﺎت KV 20/0.4 ( قسمت هشتم)

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ و اﺑﻌﺎدى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى کم ﺗﻠﻔﺎت KV 20/0.4 ( قسمت هشتم)

ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﺮﻣــﺎل آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮ ﺑــﺮاى ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻢ ﺗﻠﻔﺎت A-B ﺑﺮ اﺳــﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﯾــﻰ CENELEC HD 428.1 ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣﺎل ﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳــﺎس درﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﺸــﺘﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

 

 

 

نکته 1 : ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 630 تا 2000 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ روﻏﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

نکته 2 : تراﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 400 تا 2000 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﭼﺮخ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

نکته 3 : در مدل های ARCONS تا توان 250 کیلو ولت آمپر ﮐﻨﺴﺮواﺗﻮر در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮﻟﻰ و ﺑﺎﻻى ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎى ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.

نکته 4 : ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ARCONS با ظرفیت 1000 تا 2000 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رﻟﻪ ى ﺑﻮﺧﻬﻠﺘﺲ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

نکته 5 : ترانسفورماتور های ARSEAL با ظرفیت 1000 تا 2000 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رﻟﻪ ى ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺮﻣﺘﯿﮏ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.