ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ و اﺑﻌﺎدى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى کم ﺗﻠﻔﺎت KV 20/0.4 ( قسمت هشتم)

ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﺮﻣــﺎل آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮ ﺑــﺮاى ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻢ ﺗﻠﻔﺎت A-B ﺑﺮ اﺳــﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﯾــﻰ CENELEC HD 428.1 ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣﺎل ﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳــﺎس درﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﺸــﺘﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

 

 

 

نکته ۱ : ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۶۳۰ تا ۲۰۰۰ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ روﻏﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

نکته ۲ : تراﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮى ﭼﺮخ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

نکته ۳ : در مدل های ARCONS تا توان ۲۵۰ کیلو ولت آمپر ﮐﻨﺴﺮواﺗﻮر در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮﻟﻰ و ﺑﺎﻻى ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎى ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.

نکته ۴ : ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ARCONS با ظرفیت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رﻟﻪ ى ﺑﻮﺧﻬﻠﺘﺲ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

نکته ۵ : ترانسفورماتور های ARSEAL با ظرفیت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رﻟﻪ ى ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺮﻣﺘﯿﮏ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

 

نوشته‌های مشابه