آشنایی با استاندارد‌های معمول روغن ترانسفورماتور

به طور کلی استاندارد‌ها در روغن ترانسفورماتور به دو بخش منطقه‌ای و بین المللی تقسیم می‌گردد. در برخی مناطق و کشورها، استاندارد کشور دیگر به قدری جامع و دقیق است که مرجع استاندارد قابل قبول آن منطقه محسوب گردیده و لزوم تعریف استاندارد جدید برای خود را برطرف می‌کنند.

برای نمونه استاندارد American Standard Test Method) ASTM)، مرجع بسیاری از کشور هاست یا استاندارد VDE که مربوط به کشور آلمان می‌باشد، مرجع استاندارد برخی از کشور‌ها محسوب می‌گردد. اما در حالت کلی استاندارد بین المللی قطعات و لوازم برقی International Electrotechnical Commission) IEC) است.

استاندارد مناطقی که در حال توسعه یا توسعه نیافته هستند یا استانداردی ندارند و یا از استاندارد جوامع پیشرفته و بین المللی استتفاده می‌کنند.

استاندارد ایران به دلیل اینکه پایه پژوهشی ندارد برگرفته از استاندارد بین المللی، آلمان و آمریکا است، متاسفانه محدودیت‌هایی که برای قطعات تولید شده و وارداتی تدوین شده خیلی آسان و قابل دستیابی است. به همین دلیل محصولات موجود در کشور از کیفیت پایینی برخوردار است.

با توجه به اهمیت روغن و نقش آن ها در ترانسفورماتور های قدرت ، لزوم استفاده از استاندارد های بروز شده و قابل اعتماد ، از ضروریات میباشد و هنگام خرید یا استفاده از روغن های جدید ، به منظور اطمینان از کیفیت روغن مورد استفاده باید نمونه ایی از آن را تست و با استاندارد مقایسه نمود .

آزمایشگاه های روغن در داخل کشور و خارج از کشور موجود میباشد ولی موضوع اینکه آزمایشگاه مذکور ، قابلیت با ویژگی های استاندارد را داشته باشد ، تا بتوان به آن اطمینان نمود . شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها با توجه به اینکه از تعداد زیادی ترانسفورماتور با ظرفیت های بالا در شبکه استفاده مینمایند ، به این جزئیات بیشتر اهمیت داده و همیشه دغدغه خاطر آنها میباشد .

برق نیوز

نوشته‌های مشابه