افزایش نیروگاه های انرژی نو در جهان با هزینه کمتر

توربین بادی

از آن جایی که هزینه های تکنولوژی انرژی نو در حال کاهش است، کشورهای دنیا به سطح رکورد نیروگاه های انرژی نو در سال ۲۰۱۶ اضافه کرده اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میزان سرمایه گذاری ۲۳ درصد کمتر بوده است؛ این موضوع را تحقیقات جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد.

گرایش های جهانی در سال ۲۰۱۷ به سمت سرمایه گذاری در زمینه انرژی نو که می توان به انرژی بادی، خورشیدی، زیست توده ای و انرژی پسماند زباله ها، زمین گرمایی، آب های سطحی و منابع دریایی اشاره کرد می باشد که با در نظر گرفتن این موضوع، به میزان ۱۳۸٫۵ گیگاوات نسبت به سال ۲۰۱۶ به ظرفیت انرژی جهان افزوده می شود، این در حالی است که این میزان افزایش ظرفیت انرژی در سال ۲۰۱۶ به اندازه ۱۲۷٫۵ گیگاوات نسبت به سال ۲۰۱۵ بوده است که بیانگر این است که در سال ۲۰۱۷ تقریبا ۹ درصد به میزان افزایش ظرفیت انرژی در سال ۲۰۱۶ اضافه می شود.
محققان می گویند که در سال ۲۰۱۶ میزان سرمایه گذاری در زمینه ظرفیت انرژی نو تقریبا دو برابر میزان سرمایه گذاری در تولید سوخت های فسیلی بوده است؛ ظرفیت جدید اضافه شده از انرژی نو معادل با ۵۵ درصد از کل انرژی جدید که بالاترین میزان تا به امروز بوده، است.

  • ارسال شده توسط : فناوری اطلاعات
  • ۳۰ فروردین, ۱۳۹۶