از ابتدای سال ۱۴۰۳ شرکت‌های دولتی موظف هستند ۲۰ درصد از برق مصرفیشان را از طریق انرژی تجدید پذیر تامین کنند.
|

الزام ساختمان‌های دولتی به برق تجدیدپذیر

از ابتدای سال ۱۴۰۳ شرکت‌های دولتی موظف هستند ۲۰ درصد از برق مصرفیشان را از طریق انرژی تجدید پذیر تامین کنند. ( در سال اول ۵ درصد و تا آخر سال چهارم ۲۰ درصد )

سازمان های دولتی می‌توانند نسبت به احداث نیروگاه تجدیدپذیر و یا خرید برق تجدیدپذیر از تابلو بورس سبز اقدام نمایند تا از جریمه این مصوبات در امان بمانند.

دانلود مصوبه روند تامین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی مشترکین مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از انرژی های تجدید پذیر و پاک

نوشته‌های مشابه