|

بررسی انواع انرژیهای نو و تجدید پذیر در ایران ؛ انرژی باد

بیشتر منابع انرژی باد در نواحی ساحلی و کوهستانی واقع شده است . اما منابع قابل توجهی در دشتها وجود دارند . با فرض اینکه میانگین انرژی باد در روی زمین ۳۳,۰ km/Mwe و با سرعت متوسط بیش از ۵ m/s باشد . آنگاه تخمین جهانی این انرژی به صورتی که قابل دستیابی و بهره برداری باشد نشان می دهد که حداکثر استعداد فنی قابل برداشت از انرژی باد در حدود ۲ برابر تولید فعلی برق در دنیا است.

 

 

اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی باد

 

البته چند محدودیت در کاربرد گسترده از انرژی باد وجود دارد که عبارتند از :

– عدم وجود اطلاعات دقیق از منابع باد در منطقه و اثرات آن بر محیط مانند تداخل در چشم انداز و زیبایی، صدا، تلفـات پرنـدگان، پارازیـت در سیسـتم
مخابراتی و منابع سرمایه گذاری در دسترس .
– مزایای مولدهای برق بادی در مقایسه با نیروگاه فسیلی !
– ناچیز بودن هزینه جاری و سیر نزولی هزینه سرمایه گذاری بر مرور زمان .
– عدم احتیاج به آب و تأسیسات جانبی
– قابلیت بهره برداری در هر ظرفیت
– ایجاد تحرک در صنایع موجود داخلی و ایجاد بازار کار در تولید بعضی از قطعات توربین بادی

 

 

کاربردهای توربین بادی

 

  • پمپ بادی :

  • جهت تأمین آب آشامیدنی چهارپایان در مناطق دورافتاده، آبیاری در مقیاس کم و آبکشی از عمق کم برای پرورش آبزیان .

 

  • کاربردهای منفصل از شبکه :

  1. شارژ باطری
  2. تولید قدرت در نواحی دور افتاده با قابلیت اعتماد بالا: نمونi کاربرد چنین توربینهایی شامل تـأمین انـرژی دسـتگاههای کمـک نـاوبری دریـایی ومخابرات می شود .
  3. گرمایش آب
  4. سایر مصارف در نواحی دور افتاده: این کاربرد شامل تولید قدرت سیستمهای شبکه توزیع کوچک در روستاها، آب شیرین کن ها و سردخانه هـایتجاری می شود .

 

  • کاربردهای متصل به شبکه برق رسانی :

  1. توربینهای بادی منفرد: برای تأمین بارهای الکتریکی از نوع مسکونی، تجاری، صنعتی یا تجارتی تولید انرژی می نماید .
  2. مزارع بادی شورای جهانی انرژی

 

 

لینک های مفید و مرتبط دیگر :

پایه های بتنی

آشنایی با کلمپ ها

آشنایی با ساختار ترانسفورماتور

آشنایی با شبکه توزیع برق (بخش اول)

 

نوشته‌های مشابه