بررسی انواع انرژيهای نو و تجديد پذير در ايران ؛ انرژی باد

بيشتر منابع انرژی باد در نواحی ساحلی و كوهستانی واقع شده است . اما منابع قابل توجهی در دشتها وجود دارند . با فرض اينكه ميانگين انرژی باد در روی زمين ۳۳,۰ km/Mwe و با سرعت متوسط بيش از ۵ m/s باشد . آنگاه تخمين جهانی اين انرژی به صورتی كه قابل دستيابی و بهره برداری باشد نشان می دهد كه حداكثر استعداد فنی قابل برداشت از انرژی باد در حدود ۲ برابر توليد فعلی برق در دنيا است.

 

 

اثرات زيست محيطی استفاده از انرژی باد

 

البته چند محدوديت در كاربرد گسترده از انرژی باد وجود دارد كه عبارتند از :

– عدم وجود اطلاعات دقيق از منابع باد در منطقه و اثرات آن بر محيط مانند تداخل در چشم انداز و زيبايی، صدا، تلفـات پرنـدگان، پارازيـت در سيسـتم
مخابراتی و منابع سرمايه گذاری در دسترس .
– مزايای مولدهای برق بادی در مقايسه با نيروگاه فسيلی !
– ناچيز بودن هزينه جاری و سير نزولی هزينه سرمايه گذاری بر مرور زمان .
– عدم احتياج به آب و تأسيسات جانبی
– قابليت بهره برداری در هر ظرفيت
– ايجاد تحرك در صنايع موجود داخلی و ايجاد بازار كار در توليد بعضی از قطعات توربين بادی

 

 

كاربردهای توربين بادی

 

 •  پمپ بادی : 

 • جهت تأمين آب آشاميدنی چهارپايان در مناطق دورافتاده، آبياری در مقياس كم و آبكشی از عمق كم برای پرورش آبزيان .

 

 •  كاربردهای منفصل از شبكه :

 1. شارژ باطری
 2. توليد قدرت در نواحی دور افتاده با قابليت اعتماد بالا: نمونi كاربرد چنين توربينهایی شامل تـأمين انـرژی دسـتگاههای كمـك نـاوبری دريـايی ومخابرات می شود .
 3. گرمايش آب
 4. ساير مصارف در نواحی دور افتاده: اين كاربرد شامل توليد قدرت سيستمهای شبكه توزيع كوچك در روستاها، آب شيرين كن ها و سردخانه هـایتجاری می شود .

 

 • كاربردهای متصل به شبكه برق رسانی :

 1. توربينهای بادی منفرد: براي تأمين بارهاي الكتريكی از نوع مسكونی، تجاری، صنعتی يا تجارتی توليد انرژی می نمايد .
 2. مزارع بادی شورای جهانی انرژی

 

 

 

 

 • ارسال شده توسط : فناوری اطلاعات
 • ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶