|

خشک کن خورشیدی

خشک کن خورشیدی
روشهای مختلف خشک کردن خورشیدی مواد غذایی عبارتند از:
۱- خشک کردن با جریان هوای گرم
در این روش مواد غذایی در تماس مستقیم با جریان هوای گرم قرار می گیرند و رطوبت موجود در غذا توسط جریان هوا از آن خارج می شود.
۲- خشک کردن با سطوح گرم
در این حالت رطوبت موجود در مواد غذایی از طریق سطوح گرم، گرفته می شود.

این شکل نمای ساده ایی از یک خشک کن خورشیدی می باشد.

 

 

نوشته‌های مشابه