تولید برق

قیمت تولید برق بیشتر شد

در تابستان امسال، شاخص قیمت تولید برق ١٩٢,٩ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٠.٩ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ١٢.٠ درصد افزایش داشته است.

 در گزارش امروز مرکز ملی آمار با عنوان «شاخص قیمت تولید برق- فصل تابستان ١۴٠١ (تعدیل یافته فصلی) (بر مبنای سال پایه ١٣٩۵)» آمده است، در تابستان امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)  ٢,۴  است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٠.٨- درصد)، ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

 

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل تابستانی که گذشت نسبت به فصل قبل، ٢.۴ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٠.٩، ١.۶- و ١١.٧ بوده است.

 

در بخش دیگری از این گزارش درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٠,٩ درصد اعلام شده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨.۴ درصد)، ٢.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

 

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ١٠.٩ درصد افزایش دارد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٨.٣، ۵.٩ و ٢٣.١ بوده است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال  نسبت به مدت مشابه در سال قبل ١٢,٠ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٨ درصد)، ١.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

 

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در چهار فصل منتهی به تابستان ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ١٢.٠ درصد افزایش دارد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ١۴.٧، ١١.٣ و ١١.۴ بوده است.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه