|

نحوه قرار گیری و اجزای کلکتورهای FPC

این کلکتورها باید رو به خط استوا نصب شوند، بطوریکه در نیمکره شمالی به سمت جنوب و در نیمکره شمالی بسمت شمال قرار گیرند. زاویه شیب مناسب برای این کلکتورها برابر با عرض جغرافیایی منطقه نصب است که بسته به نوع سیستم، این زاویه بین ۵ تا ۱۰ درجه افزایش یا کاهش می یابد.
کلکتورهای صفحه تخت عموماٌ از قسمتهایی که در شکل ۲ نمایش داده شده اند تشکیل میشوند.
نمایی از یک نوع کلکتور صفحه تخت
نمای گسترده از یک کلکتور صفحه تخت
شیشه: یک یا چند صفحه شفاف شیشه ای یا از جنس مواد دیاترموس (عبور دهنده پرتو)
لوله ها،پره ها، کانالها :برای هدایت و انتقال سیال عامل از ورودی به خروجی
صفحات جاذب: صفحه هایی تخت، موج دار، یا شیار داری که لوله ها، پره ها یا کانالهایی به آنها وصل شده اند. یا اینکه ممکن است لوله ها بصورت یکپارچه و قسمتی از صفحات باشند.
هدرها یا مانیفولدها: برای جمع آوری و تخلیه سیال
عایق: برای به حداقل رساندن افت حرارتی در اطراف صفحه جاذب
محفظه نگهدارنده: برای در بر گرفتن اجزای فوق الذکر به جهت حفاظت از آنها در مقابل گرد و خاک، رطوبت هوا و غیره.
منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه