نحوه هماهنگی رله ها در خطوط انتقال (۱)

اگر قرار باشد که اتصالی به روش متمایز کردن بر طرف شود باید مقادیر مرزی جریان در هر نقطه رله گذاری مشخص شود معمولا اطلاعات مورد نیاز چنین اند.

۱. ماکزیمم جریان اتصال کوتاه برای یک اتصالی در یک نقطه رله گذاری

۲. ماکزیمم جریان اتصال کوتاه برای یک نقطه اتصالی در نقطه رله گذاری

۳. ماکزیمم جریان مربوط به اتصالی در نقطه رله گذاری

برای بررسی اطلاعات فوق باید محدودیت‌های تولید پایدار و شرایط عملکرد ممکن به اضافه طریقه زمین کردن سیستم مشخص شود و همواره عرض شود که اتصال‌ها از طریق اتصال کوتاه صفر رخ می‌دهد تا جریان‌ها اتصالی در یک شرایط کار معین سیستم بتوانند ماکزیمم شوند.

 

هنگامی که اتصالی رخ دهد دیگر امپدانسای فاز یکسان نبوده (بجز حالت اتصال کوتاه سه فاز) و جریان‌ها و ولتاژ‌ها نامتعادل می‌شوند.

محل بیشترین عدم تعادل در محل وقوع اتصال قرار می‌گیرد. بررسی اتصالی را می‌توان با اتصال کوتاه کردن تمامی ولتاژ‌های تحریک عادی در سیستم و جایگزین کردن محل اتصال با منبعی که ولتاژ تحریک آن برابر با ولتاژ یش از اتصالی در محل اتصال باشد انجام داد.

از این رو امپدانس‌های سیستم از دید نقطه اتصالی متقارن باقی می‌ماند و نقطه اتصال را می‌توان نقطه تزریق ولتاژ‌ها و جریان‌های نامتعادل به داخل سیستم در نظر گرفت. این بهترین روش نزدیکی به تعریف شرایط اتصالی است، زیرا امکان این را به ما می‌دهد که سیستم را به صورت شبکه متقارن بررسی کنیم.

این شبکه‌ها شبکه‌های توالی مثبت و منفی و صفر نام دارند و در آن‌ها تنها ولتاژ‌ها و جریان‌های توالی ظاهر می‌شود و هیچ گونه اتصال متقابلی بین آن‌ها وجود ندارد.

در شرایط عادی سیستم فقط مولفه‌های توالی مثبت می‌تواند در سیستم وجود داشته باشد؛ بنابراین شبکه امپدانس‌های عادی سیستم یک شبکه توالی مثبت است و کمیت‌های توالی منفی فقط در اتصالی نامتعادل می‌توانند پدید آیند و امپرانس‌های توالی منفی عموما همان امپدانس‌های شبکه توالی مثبت هستند.

در محاسبات عملی اتصال کوتاه غیر از شاخه اتصال کوتاه شده اثر یک اتصالی در شاخه‌های شبکه را نیز بررسی می‌کنند تا بتوان حفاظت را درست بکار برد و قسمتی از سیستم را که مستقیما دچار اتصالی شده جدا کرد؛ بنابراین تنها محاسبات جریان اتصال کوتاه در محل اتصال کافی نیست بلکه باید توزیع جریان اتصال کوتاه را نیز مشخص کرد

علاوه بر این ممکن است در اثر یک اتصالی فشار ولتاژ‌های غیرعادی در سیستم ظاهر شود و بر عملکرد حفاظت اثر بگذارد بنابراین دانستن توزیع جریان و ولتاژ سیستم در اثر اتصالی برای کاربرد حفاظت ضروری است.

 

ادامه دارد…

نوشته‌های مشابه