ﻫﻮاﮔﯿــﺮى ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ها ( قسمت چهاردهم )

روش ﺗﺨﻠﯿﻪ ى ﻫــﻮا در ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎى ﻓﺸﺎر ﻗﻮى عمدتا برای ولتاژهای ۱۲ تا ۳۶ کیلو ولت انجام می گیرد. در ﻣﻮاردى ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ ﻫﻮاﮔﯿﺮى در ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫاى ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎى ﻓﺸﺎر ﻗﻮى ﻫﻮاﮔﯿﺮى اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۸-۳ هواگیری به شرح زیر می باشد:

مهره(a) را تا اندازه ای باز کرده میله اتصال (e) را کمی به داخل مقره (d) فشار می دهیم تا هوای موجود بین میله اتصال (e) و مقره (d) از کنار واشر (c) خارج می شود.ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻋﻤــﻞ ﻣﻘــﺪارى روﻏــﻦ ﺑﯿــﺮون ﻣﻰ رﯾﺰد ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑــﻪ دﻗــﺖ ﺗﻤﯿــﺰ ﻧﻤــﻮد. ﺳــﭙﺲ ﻣﻬــﺮه (a) را دوﺑــﺎره در ﺟــﺎى ﺧــﻮد ﻣﺤﮑــﻢ ﻣــﻰ ﮐﻨﯿــﻢ. ﺑﺎﯾــﺪ دﻗــﺖ ﮐﻨﯿــﻢ ﮐــﻪ ﺷــﺎﺧﮏ ﺟﺮﻗــﻪ ﮔﯿــﺮ ﺑﺎﻻﯾــﻰ (g) ﺑﺎﯾــﺪ ﮐﻤــﻰ ﺧــﺎرج از اﻣﺘــﺪاد ﺷــﺎﺧﮏ ﭘﺎﯾﯿﻨــﻰ (f) ﺑﺎﺷــﺪ ﺗــﺎ از ﻋﻮاﻗــﺐ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﻮن ﯾﺦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﻗﻪ زﻧﻰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟــﻪ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﭘــﺲ از ﻫﻮاﮔﯿــﺮى، ﺳــﻄﺢ روﻏــﻦ در داﺧــﻞ روﻏــﻦ ﻧﻤــﺎى ﭼﺸــﻤﻰ اﻓﺖ ﻧﮑــﺮده ﺑﺎﺷــﺪ. در اﯾــﻦ ﺻﻮرت در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣـﺎﺗﻮرﻫـﺎى ﻫﺮﻣﺘﯿﮏ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻟـﻮﻟﻪ روﻏﻦ ( Filling Pip ) و در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣـﺎﺗـﻮرﻫـﺎى ﮐﻨﺴﺮواﺗـﻮرى از ﻣﺤــﻞ ﭘــﺮ ﮐـــﺮدن روﻏــﻦ در ﮐﻨﺴــﺮواﺗﻮر (درﭘــﻮش ﮐﻨﺴﺮواﺗـــﻮر) ﮐﺴﺮى روﻏﻦ ﺑـــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روﻏـــﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ: در ﺻﻮرﺗــﻰ ﮐــﻪ ﻫﻨــﮕﺎم ﺑــﺎز ﮐــﺮدن ﻣﻬــﺮه روى ﺣﻠﻘــﻪ ى ﺑﺮﻧﺠــﻰ، اﺗﺼــﺎل اﺻﻠــﻰ ﻧﯿــﺰ ﭼﺮﺧــﺶ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ )ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺑﻮﺷــﯿﻨﮓ ﻓﺸــﺎر ﺿﻌﯿــﻒ(، ﺑــﻪ اﺗﺼــﺎﻻت داﺧﻠــﻰ ﺻﺪﻣــﻪ وارد ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ. ﺑــﺮاى ﭘﯿ ﺶﮔﯿــﺮى از اﯾــﻦ اﻣــﺮ اﺑﺘــﺪا ﺑﺎﯾــﺪ اﺗﺼــﺎﻻت ﺧﺎرﺟــﻰ ﺷــﺎﻣﻞ ﮐﺎﺑﻠﺸــﻮ، ﺷــﯿﻨﻪ و… را از ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫــﺎ ﺟــﺪا ﻧﻤﻮده و ﺳــﭙﺲ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑــﺎز ﮐﺮدن ﻣﻬﺮ هى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاى ﻫﻮاﮔﯿﺮى اﻗﺪام ﮐﺮد.

 

 

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑه:

ﻗﺒــﻞ از اﺗﺼــﺎل ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑــﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﺿــﺮورى اﺳــﺖ ﺣﺪاﻗــﻞ ﻓﻮاﺻــﻞ ﻫﻮاﯾــﻰ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ذﮐﺮ ﺷــﺪه در اﺳــﺘﺎﻧﺪارد IEC 60076-3 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ۴ رعایت گردد.

 

ﻓﻮاﺻﻞ ﻋﺎﯾﻘﻰ در ﻫﻮا:

 

ﻓﻮاﺻــﻞ ذﮐــﺮ ﺷــﺪه ﺑــﺮ اﺳــﺎس IEC 60076-3 ﺑــﻮده و در ﺻــﻮرت اﻓﺰاﯾــﺶ ارﺗﻔﺎع ﻧﺼــﺐ از ۱۰۰۰ ﻣﺘﺮ از ﺳــﻄﺢ درﯾﺎ، ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ۱۰۰ متر باید ۱% ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻓﻮق اﻓﺰوده ﺷﻮد.

نوشته‌های مشابه