ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ ﻫﺎ (قسمت سیزدهم)

ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ :اﺑﺘﺪا ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ى ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻼب ﻫﺎى ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺑﺮ روى ﺷﺎﺳﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﭼﺮخ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ در زﯾﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ۵ – ۳ اﺳﺖ ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮازى ﺑﺎﺷﺪ. در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺑﺮ روى رﯾﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 

 1. غلتک چرخ
 2. بدنه یا غلاف چرخ
 3. محور اتکای چرخ
 4. ﭘﯿﭻ ﺳﺮ ﺷﺶﮔﻮش ( ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺎ ﺗﻮان ۸۰۰ KV سایز پیچ برابر M16*40 و ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮان ۱۰۰۰ KV به بالا ، سایز پیچ برابر M16*40 می باشد.)
 5. ﻣﻬﺮه ﺷﺶﮔﻮش ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ M 16
 6. واشر فنری
 7. واشر تخت
 8. شاسی کفی مخ

ﭼﺮخ ﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ در دو ﻗﻄﺮ و ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

ﺑﺎزرﺳﻰ ﻻزم ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ:

 • ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﯿﭻﻫﺎ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 • از ﭼﺮﺧﯿﺪن و ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮخ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و از ﺣﺮﮐﺖ دادن ﭼﺮخ ﻫﺎ درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻏﻠﻄش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد ﺧﻮددارى ﺷﻮد.
 • ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮد.
 • وﺿﻌﯿﺖ رﻧﮓ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﻰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮردﮔﻰ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺷﻮد.
 • ﭘــﺲ از ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻰ ﻫﺎى ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ، رﻟﻪ ى ﺑﻮﺧﻬﻠﺘﺲ، ﻓﺸﺎر ﺷﮑﻦ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ روى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎى ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮى و دژﻧﮑﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
 • ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﭼﺮخ ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮ روى ﺷﺎﺳﻰ ( pulling-lugs ) ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

نوشته‌های مشابه