ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ ﻫﺎ (قسمت سیزدهم)

اﺑﺘﺪا ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ى ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻼب ﻫﺎى ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘــﺲ از ﺑﺮرﺳــﻰ ﻣﺤــﻞ ﺳــﻮراخ ﻫــﺎ ﺑــﺮ روى ﺷﺎﺳــﻰ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﭼــﺮخ ﻫــﺎ را ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷــﮑﻞ در زﯾــﺮ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗــﺮار داده و اﺗﺼــﺎﻻت ﭘﯿــﭻ و ﻣﻬــﺮه را ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺷــﮑﻞ ﻣﺤﮑــﻢ ﮐﻨﯿــﺪ. ﻻزم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ ۵ – ۳ اﺳﺖ ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮازى ﺑﺎﺷﺪ. در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺑﺮ روى رﯾﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 

 1. غلتک چرخ
 2. بدنه یا غلاف چرخ
 3. محور اتکای چرخ
 4. ﭘﯿﭻ ﺳﺮ ﺷ ﺶﮔﻮش ( ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺎ ﺗﻮان ۸۰۰ KV سایز پیچ برابر M16*40 و ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮان ۱۰۰۰ KV به بالا ، سایز پیچ برابر M16*40 می باشد.)
 5. ﻣﻬﺮه ﺷ ﺶﮔﻮش ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ M 16
 6. واشر فنری
 7. واشر تخت
 8. شاسی کفی مخ

ﭼﺮخ ﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗـــﻮزﯾﻊ در دو ﻗﻄﺮ و ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

ﺑﺎزرﺳﻰ ﻻزم ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ:

 • ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﯿ ﭻﻫﺎ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 • از ﭼﺮﺧﯿــﺪن و ﺣﺮﮐــﺖ ﭼــﺮخ ﻗﺒــﻞ و ﺑﻌــﺪ از ﻧﺼــﺐ اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﺷــﻮد و از ﺣﺮﮐــﺖ دادن ﭼــﺮخ ﻫــﺎ د رﺣﺎﻟــﻰ ﮐﻪ ﻏﻠﻄش  ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد ﺧﻮددارى ﺷﻮد.
 • ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮد.
 • وﺿﻌﯿــﺖ رﻧــﮓ در ﻣﺤــﻞ ﻧﺼــﺐ ﭼــﺮخ و ﺳــﺎﯾﺮ ﻧﻘــﺎط ﺑﺮرﺳــﻰ ﺷــﻮد ﺗــﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ آﺳــﯿﺐ دﯾﺪﮔــﻰ ﺑــﺮ اﺛــﺮ ﺧﻮردﮔﻰ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺷﻮد.
 • ﭘــﺲ از ﻧﺼــﺐ و اﺳــﺘﻘﺮار ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﮐﺎﺑــﻞ ﮐﺸــﻰ ﻫــﺎى ﺣﻔﺎﻇﺘــﻰ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘــﺮ، رﻟــﻪ ى ﺑﻮﺧﻬﻠﺘــﺲ، ﻓﺸــﺎر ﺷــﮑﻦ، ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﺳــﻄﺢ روﻏــﻦ و ﻏﯿــﺮه ﺑــﺮ روى ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑــﻪ ﮐﻠﯿــﺪ ﻫــﺎى ﻗﻄــﻊ و وﺻــﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮى و دژﻧﮑﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
 • ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﭼﺮخ ﺣﻤﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮ روى ﺷﺎﺳﻰ ( pulling-lugs ) ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 • ارسال شده توسط : mehrshidniroo
 • ۲ مرداد, ۱۳۹۸