خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی

پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و انتشار اوراق مالی اسلامی انجام دهد.

در بودجه ۱۴۰۰، در بند ۲ تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.

در جداول این لایحه در بند منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش اوراق نفت / انتشار اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده است.

مهر