پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و انتشار اوراق مالی اسلامی انجام دهد.

در بودجه ۱۴۰۰، در بند ۲ تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.

در جداول این لایحه در بند منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش اوراق نفت / انتشار اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده است.

مهر

نوشته‌های مشابه