|

کاربردهای کلکلتورها

کاربردهای کلکلتورها

 

کاربرد
سیستم
کلکتور
آبگرمکن خورشیدی
سیستم ترموسیفونی
غیر فعال
FPC
سیستم کلکتور- مخزن یکپارچه
غیر فعال
CPC
گردش مستقیم
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستم غیر مستقیم گرمایش آب
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستمهای هوایی (با سیال عامل هوا)
فعال
FPC
گرمایش و سرمایش مکانها
گرمابش فضا و آب گرم مصرفی
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستمهای هوایی
فعال
FPC
سیستمهای آبی
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستمهای پمپ حرارتی
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستمهای جذبی
فعال
FPC, CPC, ETC
سرمایش جذب سطحی
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستمهای مکانیکی
فعال
PDR
یخچالهای خورشیدی
سیستمهای جذب سطحی
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستمهای جذبی
فعال
FPC, CPC, ETC
گرمایش پروسه های صنعتی
سیستمهای آبی و هوایی صنعتی
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستمهای مولد بخار
فعال
PTC, LFR
آب شیرین کنهای خورشیدی
تقطیر کننده های خورشیدی
غیر فعال
چند مرحله ای پاششی (MSF)
فعال
FPC, CPC, ETC
(MEB)
فعال
FPC, CPC, ETC
فشار بخار (VC)
فعال
FPC, CPC, ETC
سیستمهای خورشیدی تولید توان
سیستمهای سهموی خطی
فعال
PTC
دریافت کننده مرکزی
فعال
HFC
سیستم دیش شلجمی
فعال
PDR
کوره های خورشیدی
فعال
HFC, PDR
سیستمهای دودکش خورشیدی
فعال
CPC, PTC, LFR

 

منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه