ﺿﻤﺎﻧﺖ ترانسفورماتور توزیع ( قسمت بیستم)

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزیع:

تعریف ضمانت:

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ى ﺗﻌﻬﺪ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه، ﺑـﺪون درﯾاﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ، در دوره ى ﺿـﻤﺎﻧﺖ و ﺑا ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﮔﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

تعریف بهره بردار:

ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در اﺧﺘﯿار وى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻟﺰوﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

 

دوره زمانی ضمانت:

دوره ى زﻣﺎﻧﻰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک ﻣﺎه )ﻫﺮ ﮐﺪام ۱۸ ﻣﺎه و ﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ۲۴ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻬﻤﯿﺮزاد ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﻪ زودﺗﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد( می ﺑﺎشد. در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق، ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨدرج در ﻗﺮارداد ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 

شرایط ضمانت:

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﯿﺐ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ۵ روز ﮐﺎرى ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﻰ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻤﻞ، ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﻧﺼﺐ، ﺑﺮق دار ﻧﻤﻮدن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﺳﺎزﻧﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻠﻤﭗ ﻫﺎى درﭘﻮش ﻣﺨﺰن، ﺷﯿﺮآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮى ﺑﺮ روى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺳﻮى ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﻣﺠﺎز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺤﺪوده ى ﺗﻌﻬﺪات در دوره ى ﺿﻤﺎﻧت:

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﯿﻮب ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻋﯿﻮب ﻇﺎﻫﺮى و ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى در دوره ى رﻓﻊ ﻋﯿﺐ (در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ زﻣﺎن رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﯿﺶ از ۵ روزﮐﺎرى ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﮔﺮدد)

ﻫﺰﯾﻨﻪ ى ﺣﻤﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ

 

ﻣﻮارد ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪات در دوره ى ﺿﻤﺎﻧت:

ﻋﯿﻮب ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﻤﻞ و ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت و ﺿﺮﺑﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ وارده ﺑــﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﺟﻤﻠﻪ شکستگی ﻣﻘﺮه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻋﯿﻮب اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﺳﺎزﻧﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑــﺮق در ﻧﺼﺐ، ﺑﺮق دار ﮐﺮدن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى

ﻋﯿﻮب ﻧﺎﺷﻰ از اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮى، اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ و اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز

ﺻﺪﻣﺎت و ﻋﯿﻮب ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻼﯾﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﻋﻘﻪ، زﻟﺰﻟﻪ، ﻃﻮﻓﺎن، ﺳﯿﻞ و ﺟﻨﮓ

ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﯿﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻧﺼﺐ و ﺑﺮق دار ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد

 

ﻧﺤﻮه ى اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دوره ى ﺿﻤﺎﻧت:

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت در دوره ى ﺿﻤﺎﻧﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد، ﺣاوى اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤـﺎس را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﻰ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮگ ﺿﻤـﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف مدت ۵ روز کاری از طریق ایمیل aftersales@arya-transfo.com و یا شماره فکس ۰۲۳-۳۳۶۷۰۱۲۶- ﺑــﻪ اطﻼع واﺣﺪ ﺧﺪمات ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ترانسفو ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺪارک ﻓﻮق از ﺳﻮى واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓروش، ﻇﺮف ﺣﺪاﮐثر ﯾﮏ روز ﮐﺎرى ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪى ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

خدمات پس از فروش:

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ى ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ آﻣﺎدﮔﻰ اراﺋﻪ ى ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ازاى درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى مربوطه را دارد.

برای استفاده از این خدمات با ما تماس بگیرید.

 

نوشته‌های مشابه