ﻧﮕﻬﺪارى و ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (قسمت هفدهم )

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد : ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ترانسفورماتور ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﻰ ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎزرﺳﻰ ﻫﺎى ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮد.

ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎى روﻏﻦ

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ روﻏﻦ ﺑﺎزرﺳﻰ ﺳﻄﻮح ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻰ

ﺑﺎزرﺳﻰ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﻮح ﺑﺪﻧﻪ ى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ى رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮ: در ﺻﻮرﺗﻰ که ۲/۳ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ژل ﻫﺎى ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ دﻫﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل ﻫﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎزرﺳﻰ ﻧﺸﺘﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ روﻏﻦ

 

ﻧﮕﻬﺪارى ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد:

ﺑﺮاى رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ اﺷﺨﺎص، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﺤﺪودى ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﺑﻰ ﺑﺮق ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻗﺪام ﮔﺮدد.

 

ﺑﺎزرﺳﻰ و ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﻰ در زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮشی:

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪارى، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و زﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ آ نﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎز ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ:

ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ واﺷﺮﻫﺎ در واﺷﺮﻫﺎى ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎ: ﻧﺸﺘﻰ روﻏﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ و ﮔﺬر زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺻﻮرت ﻧﺸﺘﻰ از واﺷﺮﻫﺎى آب ﺑﻨﺪى درﭘــﻮش، ﺷﯿﺮآﻻت و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻧﺸﺘﻰ روﻏﻦ از محل های جوش کاری شده ، معمولا اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﺷﮑﺎرى، اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ۲/۳ روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮدد.

ﭘﺎک ﺳﺎزى ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎ از آﻟﻮدﮔﻰ

ﭘﺎک ﺳﺎزى ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﺷﯿﺸﻪ اى رﻟﻪ ى ﺑﻮﺧﻬﻠﺘﺲ، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎ و روﻏ ﻦﻧﻤﺎ

ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻮرت وﺟﻮد

ﺣﺮﮐﺖ دادن ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻟﺨﻮاه

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮى روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ى ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺑﺰرگ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل و ﺗﻌﻮﯾﺾ آن در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز

ﺑﺎزﺳﺎزى ﺳﻄﻮح ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺪﻧﻪ ى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

اﮔﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﺎﻻ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد، ﺑﺎزرﺳﻰ ﻫﺎى دوره اى ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ دﺳﺘﻮر آﻻرم و ﯾﺎ ﺗﺮﯾﭗ دادﻧﺪ، ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﯿﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

 

روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎل ترانسفورماتور ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود. اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻘﻰ روﻏﻦ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ ﺑﺪون رﻃﻮﺑﺖ و آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮازن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﻦ روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎى ﻋﺎﯾﻘﻰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻃﻮﺑﺖ در ﮐﺎﻏﺬ ﻋﺎﯾﻘﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺗﺴﺖ روﻏﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر معمولا باید اولین بار ۱۲ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ روﻏﻦ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮى روﻏﻦ ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﻫﺮﻣﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻮاى اﻃﺮاف و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺿﺮورى ﻧﯿﺴﺖ.

 

ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت

ﺑﺨﺶ ﻫاى ﺳﺮاﻣﯿﮑﻰ ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻰ ﺑﺮق ﺷﺪن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ از ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎى آﻟﻮده ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ آﻟﻮدﮔﻰ ﭘاک ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاى ﺗﻤﯿﺰﮐﺎرى ﺳﻄﻮح ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻣﻰ ﺗﻮان از اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎرﺷﻮى اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎدی ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ و اﺗﺼﺎﻻت ﺷﯿﻨﻪ ﻫﺎى بوشینگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮرﺳﻰ ﮔﺮدد زﯾﺮا ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣاى ﻣﻮﺿﻌﻰ ﺷﺪه و واﺷﺮﻫﺎى ﻫﻤﺠﻮار را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ روﻏﻨﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ ﺑﻰ ﺑﺮق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ.

ﺑراى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر کاملا بی برق شود، ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘاژ ﺑﺮاى دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻋﻤﻮﻣـا روى درﭘﻮش ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﻰ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﺑﺰار ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘاژ، ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻔﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﺮارﮔﯿﺮى درﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﭗ داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ تغییر داده ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻮما اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

واشر های آب بندی

در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ واﺷﺮﻫﺎى آب ﺑﻨﺪى درﭘﻮش، ﻓﻠﻨﺞ ﻫﺎ و واﺷﺮﻫﺎى ﺑﯿﻦ بوشینگ و درﭘﻮش ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺟﻨﺲ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﮐﺮک ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ روﻏﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺸﺘﻰ روﻏﻦ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد. اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ آ بﺑﻨﺪى اﯾﻦ واﺷﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ زﻣﺎن زﯾﺎد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻫﻨﮕﺎم آب ﺑﻨﺪى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺷﻮد. ﻟﺬا دﻗﺖ در ﻓﺸﺎر وارده ﻫﻨﮕﺎم آ بﺑﻨﺪى ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺮونی

ﭘﯿــﺶ از ﺑﺎزﺳﺎزى ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﯾﺪ از ﻫر ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک، زﻧﮓ زدﮔﻰ و روﻏﻦ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ.

 

نوشته‌های مشابه