با ما تماس بگیرید : ۶۶۰۷۳۸۲۵ , ۶۶۰۷۴۲۶۸ - ۰۲۱

شرکت فناوران مهرشید نیرو ارائه دهنده انواع میکروتوربین ، پنل خورشیدی و انرژی های نو در ایران

۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸

اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ( قسمت یازدهم )

ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ى ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ  در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ى اﺟﺒﺎرى، ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ...

بیشتر
۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۸

نصب ترانسفورماتورهای توزیع روغنی (قسمت دهم)

ترانسفورماتورهای توزیع: حمل ترانسفورماتورهای توزیع روﻏﻨﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾــــﺎ ﺗـﺮاﻧﺴﻔـﻮ ﺑـــﻪ ﺻﻮرت ﭘـﺮ ﺷﺪه ﺑــﺎ روﻏـــﻦ ﺗﺤـﻮﯾـﻞ داده ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. اﯾــﻦ روش ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻋﺎﯾــﻖ ترانسفورماتور را ﺑــﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮى از ورود ذرات ﻣﺤﯿــﻂ ...

بیشتر
۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۸

ﻧﺼﺐ، ﺑﻬﺮ هﺑﺮدارى و نگهداری ترانسفورماتور (قسمت نهم)

نگهداری ترانسفورماتور ملاحضات  ایمنی:  ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﯾﻤﻨــﻰ اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﯾــﺪ ﻫﻨــﮕﺎم ﺑﺎرﮔﯿــﺮى، ﺣﻤــﻞ، ﻧﺼــﺐ، راه اﻧــﺪازى، ﺗﻌﻤﯿــﺮات و نگهداری ترانسفورماتور ﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد و ﮐﻠﯿﻪ ى اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ذﯾﺼﻼح ...

بیشتر
۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۸

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ و اﺑﻌﺎدى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى کم ﺗﻠﻔﺎت KV 20/0.4 ( قسمت هشتم)

ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﺮﻣــﺎل آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮ ﺑــﺮاى ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻢ ﺗﻠﻔﺎت A-B ﺑﺮ اﺳــﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﯾــﻰ CENELEC HD 428.1 ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣﺎل ﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳــﺎس درﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﺸــﺘﺮى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ...

بیشتر
۲۴ فروردین, ۱۳۹۸

سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌احیاشدنی در دنیا در حال افزایش است

افزایش آلودگی هوا و بحران‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناشی از آن باعث شد تا سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی تولید انرژی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نو در دنیا انجام شود. سرمایه‌گذاری‌هایی که بهره‌برداری از آنها می‌تواند بسترساز تغییرات بزرگ ...

بیشتر
۲۴ فروردین, ۱۳۹۸

خودروهای برقی واقعا سریع‌تر می‌دوند؟

وقتی خبر آغاز ساخت کارخانه عظیم تسلا در چین برای تولید خودروهای برقی منتشر شد، معلوم شد که ایلان ماسک قصد دارد سالانه پانصد هزار دستگاه خودروی برقی در این ...

بیشتر
۲۰ فروردین, ۱۳۹۸

انواع مبدل DC به AC ( اینورتر )

اینورتر یا مبدل مدار الکترونیکی است که جریان الکتریکی مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) با فرکانس و ولتاژ دلخواه تبدیل می‌کند. در این مقاله به برسی انواع اینورتر‌ها ...

بیشتر
۱۸ فروردین, ۱۳۹۸

ترانسفورماتور محافظ

ترانس باک-بوست یا ترانسفورماتور محافظ (buck-boost transformer) نوعی ترانسفورماتور (transformer) است که از آن برای تنظیم ولتاژی که به تجهیزات جریان متناوب وارد می‌شود استفاده می‌شود. ترانس محافظ برای تجهیزات زیادی ...

بیشتر
۲۷ آبان, ۱۳۹۷

جدول تبدیل واحد انرژی

جداول تبدیل واحد انرژي ( ENERGY OF TABLE CONVERSION ) واحد های حجمی [gallery size="medium" link="file" ids="1119"] واحد های انرژی [gallery size="medium" link="file" ids="1117"] واحد های جرمی [gallery size="medium" link="file" ids="1118"] ارزش حرارتی حامل های انرژی [gallery size="medium" ...

بیشتر
ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
۲۶ آبان, ۱۳۹۷

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت هفتم) – پلاک مشخصات ترانسفورماتور

(Name Plate) پلاک مشخصات پـلاك مشخصـات تـرانسفـورمــاتــورهـاى تــوزیـع تــولید آریــا تـرانسفـو اطـلاعــات مــورد نیـاز مشتـرى که در 1-60076 IEC آورده شـده اسـت را نشـان مـى دهـد. در ادامـه کلیـه ى اطلاعـات ...

بیشتر

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم اعمال تدابیر لازم جهت حفظ سلامت کارکنان ، ساعات کاری شرکت مهرشید نیرو به صورت شناور در نظر گرفته شده است.

لذا شماره تماس‌های مستقیم زیر جهت انجام امور به صورت مستقیم در نظر گرفته شده است:‌

فروش ترانسفورماتور و تجهیزات شبکه 09357773825

مشاوره و مهندسی ، انرژی تجدید پذیر 09356783825

+ +