با ما تماس بگیرید : ۶۶۰۷۳۸۲۵ , ۶۶۰۷۴۲۶۸ - ۰۲۱

شرکت فناوران مهرشید نیرو ارائه دهنده انواع میکروتوربین ، پنل خورشیدی و انرژی های نو در ایران

ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
۲۶ آبان, ۱۳۹۷

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت هفتم) – پلاک مشخصات ترانسفورماتور

(Name Plate) پلاک مشخصات پـلاك مشخصـات تـرانسفـورمــاتــورهـاى تــوزیـع تــولید آریــا تـرانسفـو اطـلاعــات مــورد نیـاز مشتـرى که در 1-60076 IEC آورده شـده اسـت را نشـان مـى دهـد. در ادامـه کلیـه ى اطلاعـات ...

بیشتر
ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
۲۶ آبان, ۱۳۹۷

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت ششم)- روغن ترمومتر ، رطوبت گیر‌ ‌، رله بوخهلتس و …

( Oil Thermometer ) روغن ترمومتر ترمومتر روغن دارای عقربه ای است که میزان دمای روغن زیر درپوش ترانسفورماتور را نشـان می دهد. این تجهیز دارای دو کنتاکت است که با ...

بیشتر
۱۷ مرداد, ۱۳۹۷

انواع تست ترانسفورماتور قدرت

ترانس های قدرت در کارخانه سازنده تست اساسی شده و با ولتاژ های در حد نامی و بیشتر و جریانهای بزرگ، تست میشوند اما پس از حمل ترانس به مقصد ...

بیشتر
ترانسفورماتور توزیع روغنی
۱۲ مرداد, ۱۳۹۷

چند مطلب آموزشی در خصوص تعمیرات ترانسفورماتور

در ادامه چند لینک مربوط به کتاب ها و مطالب آمورشی مرتبط با تعمیرات ترانسفورماتور ارائه می‌گردد. این لیست به مرور تکمیل می‌شود :   کتاب راهنمای آزمايش ها و تعمير و نگهداری ...

بیشتر
روشنایی
۱۳ تیر, ۱۳۹۷

نشریه شماره ۶۱۴ – مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه‌ها و پایه‌ روشنایی

سرفصل مطالب نشریه شماره ۶۱۴   تعاریف و ضوابط عمومی طراحی روشنایی معابر اصول كلی در روشنایی معابر توصیه های سیستم تامین روشنایی معابر پوشش سطح معبر و تاثیر آن بر روشنایی ویژگی ...

بیشتر
ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
۱۵ اسفند, ۱۳۹۶

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت پنجم)- بوشینگها (Bushings)

بوشـینگ هـا از یـک هـادى مرکـزى کـه توسـط عایـق مناسـب در بـر گرفته شـده اند، تشـکیل مى شـود. بوشـینگ بـراى عایـق کـردن سـرهاى خروجـى سـیم پیـچ هـاى فشـار قـوى و ...

بیشتر
ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
۱۴ اسفند, ۱۳۹۶

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت چهارم) – تجهیزات ترانسفورماتور

[gallery columns="4" ids="878,879"] کلید تنظیم ولتاژ (Off-Circuit Tap Changer) کلیـد تنظیـم ولتـاژ بـه وسـیله ى تغییـر تعـداد دور سـیم پیـچ فشـار قـوى موجب افزایـش یا کاهـش ولتـاژ خروجى ترانسـفورماتور شـده و ...

بیشتر
ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
۱۴ اسفند, ۱۳۹۶

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت سوم) – روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور یک نوع روغن معدنى پالایش شده است که از تقطیر جزء به جزء نفت خام به دست مىآید. نقش اصلى روغن در ترانسفورماتور عبارت است از: 1- عایق ...

بیشتر
ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
۱۲ اسفند, ۱۳۹۶

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت دوم)

سیم پیچ ها از نظـر فنـى و اقتصـادى دو فلـز مـس و آلومینیـوم مـى تواننـد در سـیم پیـچ ها بـه عنوان هـادى جریـان الکتریکى مورد استفاده قرار گیرند. هـادى هـاى ...

بیشتر
ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
۱۲ اسفند, ۱۳۹۶

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت اول)

 ترانسفورماتور کم تلفات 'A-B بـا توجـه بـه اهمیـت تلفـات ترانسـفورماتور در شـبکه ى توزیـع، تولیـدات اسـتاندارد آریا ترانسـفو براى مصـرف در داخــل کشــور از نــوع ترانســفورماتورهاى کــم تلفــات مطابــق بــا طــرح ...

بیشتر