استاندارد پایه های روشنایی

 

استاندارد های پایه های روشنایی تولید شده هنیکو بشرح زیر می‌باشد :

 

۱- استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۶۵۷۲ ، “پایه‌های روشنایی – قسمت اول : اصطلاحات و تعاریف ” ۱۳۸۹

۲- استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۶۵۷۲ ، “پایه های روشنایی – قسمت دوم : اندازه و رواداری ها ” ۱۳۸۱

۳- استاندار ملی ایران به شماره ۵-۶۵۷۲ ، “پایه های روشنایی – قسمت پنجم : مشخصات برای محفظه پایه و راه گذر کابل”

۴- استاندارد ملی ایران به شماره ۶-۶۵۷۲ ، “پایه‌های روشنایی – قسمت ششم : طراحی و بررسی – مشخصات بارهای مشخص” ۱۳۸۲

۵- استاندارد ملی ایران به شماره ۷-۶۵۷۲ ، تحت عنوان پایه های روشنایی قسمت هفتم : روش بازرسی طراحی سازه بوسیله محاسبه ، ۱۳۸۲

۶- استاندارد ملی ایران به شماره ۸-۶۵۷۲ ، تحت عنوان پایه های روشنایی قسمت هشتم : طراحی و بازرسی – بازرسی به کمک آزمون ، ۱۳۸۲

۷- BS EN 40-1 :1992 , ” Lighting columns. Definitions and terms”, 1992

۸- BS EN 40-2 :2004 , ” Lighting columns. General requirements and dimensions”, 2004

۹- BS EN 40-3-1 :2013 , ” Lighting columns. Design and Verification . Specification for characteristic loads”, 2013

۱۰- BS EN 40-3-2 :2013 , ” Lighting columns. Design and Verification . Verification by testing” , 2013

۱۱- BS EN 40-3-3 :2013 , ” Lighting columns. Design and Verification . Verification by calculating” , 2013

پایه های چدنی تولید شده توسط هنیکو مطابق استاندارد های ملی و بین المللی می ‌باشد و با توجه به ساختار مواد و نوع ساخت دارای طول عمر بیش از ۷۰ سال می‌باشد.

تلفن تماس جهت سفارش :

۰۲۱۶۶۰۷۳۸۲۵

۰۹۳۵۷۷۷۳۸۲۵

نوشته‌های مشابه