اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ( قسمت یازدهم )

ﺑــﺮاى ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐــﻪ در اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﺼــﺐ ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻬﻮﯾــﻪ ى ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﻮد. ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤــﺎ  در ﺻــﻮرت اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾــﻪ ى اﺟﺒــﺎرى، ﻣــﻰ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ازاى ﻫــﺮ ﮐﯿﻠــﻮوات ﺗﻠﻔــﺎت ۴ ﻣﺘــﺮ ﻣﮑﻌــﺐ در دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﺻــﻮرت ﻋــﺪم اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾــﻪ ى اﺟﺒــﺎرى، ورودى ﻫــﻮا ﺑﺎﯾــﺪ از ﮐــﻒ اﺗﺎﻗــﮏ و ﺧﺮوﺟــﻰ ﻫــﻮا از ﺑــﺎﻻى دﯾــﻮار و ﯾــﺎ ﺳــﻘﻒ اﻧﺠــﺎم ﮔــﺮدد. ﻻزم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ ﺧﺮوﺟــﻰ ﻫــﻮا ﺑﺎﯾــﺪ داراى ﺣﺪاﻗــﻞ ﺳــﻄﺢ ﻣﻘﻄــﻊ ۱۰% ﺑﯿﺸــﺘﺮ از داﮐــﺖ ورودى ﻫــﻮا ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﺻــﻮرت ﺑــﺮاى ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺳــﻄﺢ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز داﮐــﺖ ﻫــﻮاى ورودى و ﺧﺮوﺟــﻰ ﺑــﺮاى ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣــﺎل ﻣﺤﯿﻄــﻰ  (ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۲۰  درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﮔــﺮاد )  ﻣــﻰ ﺗــﻮان از راﺑﻄــﻪ ى ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد:

 

 

ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺮاى ﺧﻨــ ﮏﮐﺎرى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻻزم اﺳــﺖ ﻓﺎﺻﻠــﻪ ى ﻫــﺮ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از دﯾــﻮاره ﮐﻤﺘــﺮ از ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و از ترانسفورماتور های دیگر کمتر از  ۶۰ سانتی متر و از سقف کمتر از ۱۰۰ سانتی متر نباشد.

ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى زﻣﯿﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﻪ اى ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى و ﺗﺨﻠﯿﻪ ى روﻏﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد.

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮزﯾــﻊ روﻏﻨــﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺼــﺐ زﻣﯿﻨــﻰ، داراى ﭼــﺮخ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ و ﺑــﺎ ﻓﺎﺻﻠــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﺑــﺮاى ﻧﺼــﺐ ﺻﺤﯿــﺢ آﻧﻬــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ رﯾــﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺗﻌﺒﯿــﻪ ﮔــﺮدد و ﭼــﺮخ ﻫــﺎى ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑــﺎ ﭘﯿــﭻ و ﻣﻬــﺮه ﻣﻨﺎﺳــﺐ روى رﯾــﻞ ﻫــﺎ ﺛﺎﺑــﺖ ﺷــﻮﻧﺪ ﺑ ﻪﻃﻮر ىﮐــﻪ ﻧﯿﺮوﻫــﺎى ﻣﮑﺎﻧﯿﮑــﻰ ﺣﺎﺻــﻞ از اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

 

  • ارسال شده توسط : mehrshidniroo
  • ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸