اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ( قسمت یازدهم )

ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ى ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ  در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ى اﺟﺒﺎرى، ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺗﻠﻔﺎت ۴ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻورت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ى اﺟﺒﺎرى، ورودى ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻒ اﺗﺎﻗﮏ و ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﻮا از ﺑﺎﻻى دﯾﻮار و ﯾﺎ سـﻘﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ داراى ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ۱۰% ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﮐﺖ ورودى ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﮐﺖ ﻫﻮاى ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﺮاى ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺤﯿﻄﻰ  (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۲۰  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد )  ﻣﻰ ﺗﻮان از راﺑﻄﻪ ى ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد:

 

 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاى ﺧﻨﮏﮐﺎرى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ى ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از دﯾﻮاره ﮐﻤﺘﺮ از ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و از ترانسفورماتور های دیگر کمتر از  ۶۰ سانتی متر و از سقف کمتر از ۱۰۰ سانتی متر نباشد.

ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى زﻣﯿﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﻪ اى ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى و ﺗﺨﻠﯿﻪ ى روﻏﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ روﻏﻨﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺼﺐ زﻣﯿﻨﻰ، داراى ﭼﺮخ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد و ﭼﺮخ ﻫﺎى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ روى رﯾﻞ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ىﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﺣﺎﺻﻞ از اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

 

لطفا به این صفحه رای دهید

۰ / ۵ امتیاز ۰

Your page rank:

  • ارسال شده توسط : مهرشید نیرو
  • ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸