ﻧﺼﺐ رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ <در ﺻﻮرت وﺟﻮد> ( قسمت دوازدهم )

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ از ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺪه و ﺑﺎ درﭘﻮش ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ از ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﯿﺮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﺗﺎﻧﮏ اﺻﻠﻰ جـﻮش و ﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ى ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ درﭘﻮش ﭘﻠﻤﭗ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐردن آنﻫﺎ از ﺟﻌﺒﻪ، آ نﻫﺎ را ﺑﺎزرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺻﺪﻣﻪ ى ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻠﻤﭗﻫﺎ را ﺑﺎز ﻧﻤوده و از ﺗﻤﯿﺰى و ﻋﺪم وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ در آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻰ در رادﯾﺎﺗﻮر دﯾﺪه ﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺎ دﻣﺎى ۶۰ درﺟﻪ ى ﺳاﻧﺘﻰﮔﺮاد ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده و ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ در ﮐﺎور ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ رادﯾﺎﺗﻮر ﮔﺮدد.

 

 

ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ رادﯾﺎﺗﻮر ﮔﺎم ﻫﺎى زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ:

 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎ، رادﯾﺎﺗﻮر را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و از ﺑﺮﺧﻮرد آ نﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﭘﻠﻤﭗﻫﺎ و ﮐﺎورﻫﺎ را از روى رادﯾﺎﺗﻮر ﺑﺮدارﯾﺪ.
 • داﺧﻞ رادﯾﺎﺗﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻰ ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺳﻄﺢ ﻓﻠﻨﺞ رادﯾﺎﺗﻮر را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﭘﻠﻤﭗﻫﺎ و ﮐﺎورﻫﺎ را از روى ﺷﯿﺮ ﺑﺮدارﯾﺪ.
 • ﻓﻠﻨﺞ ﺷﯿﺮﻫﺎى رادﯾﺎﺗﻮر را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رﻧﮓ آﻣﯿﺰى ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﻨﺪى ﻋﺎﯾﻘﻰ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻘﺪارى ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص در ﺷﯿﺎر رﯾﺨﺘﻪ و واﺷﺮ ﺷﯿﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﯾﻨﮓ آب ﻣﺨﺼﻮص را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • رادﯾﺎﺗﻮر را ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
 • رادﯾﺎﺗﻮر را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻪ ى ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
 • رادﯾﺎﺗﻮر را در راﺳﺘﺎى ﺷﯿﺮﻫﺎى رادﯾﺎﺗﻮر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • ﺟﻔﺖ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﺪرى ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 • اﺗﺼﺎﻻت را ﻃﻮرى ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﻓﻠﻨﺞ و ﺷﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﻪ ى اﺻﻠﻰ رادﯾﺎﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﻗﺮارﮔﯿرد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻌﺎش، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮوز ﺗﺮک و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورﻧﺪ.

ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اى ﭘﺎﯾﯿﻨﻰ رادﯾﺎﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﺑﻪ آراﻣﻰ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. روﻏﻦ از ﭘﺎﯾﯿﻦ وارد رادﯾﺎﺗﻮر ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻫﻮا از ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮاى ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﺧﺎرج ﻣﻰ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن اﺻﻠﻰ ﻧﯿﺰ ﭼﮏ ﺷﻮد. روﻏﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ روﻏﻦ، ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎل ) اﮐﺘﯿﻮ ﭘﺎرت( را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﭘــﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﯿﺮﻫﺎى ﭘﺮواﻧﻪ اى ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﺑﺎز ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻣﻞ، ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن باید مجددا ﻫﻮاﮔﯿﺮى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

نوشته‌های مشابه