ﻧﺼﺐ رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ <در ﺻﻮرت وﺟﻮد> ( قسمت دوازدهم )

ﺑــﻪ ﻫﻨــﮕﺎم ﺣﻤــﻞ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ از ﺑﺪﻧــﻪ ﺟــﺪا ﺷــﺪه و ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﮐﺎﻣــﻼ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪى ﺷــﺪه و ﺑــﺎ درﭘﻮش ًﺑــﻪ ﻫﻨــﮕﺎم ﺣﻤــﻞ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ از ﺑﺪﻧــﻪ ﺟــﺪا ﺷــﺪه و ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﮐﺎﻣــﻼ ﭘﻠﻤــﭗ ﺷــﺪه ارﺳــﺎل ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺷــﯿﺮﻫﺎﯾﻰ ﮐــﻪ ﺑــﺮ روى ﺗﺎﻧــﮏ اﺻﻠــﻰ ﺟــﻮش و ﯾــﺎ ﭘﯿــﭻ ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ى ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ درﭘﻮش ﭘﻠﻤﭗ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑــﻪ ﻫﻨــﮕﺎم درﯾﺎﻓــﺖ رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ و ﭘــﺲ از ﺧــﺎرج ﮐــﺮدن آ نﻫــﺎ از ﺟﻌﺒــﻪ، آ نﻫــﺎ را ﺑﺎزرﺳــﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﻫﻨــﮕﺎم ﺣﻤــﻞ ﺻﺪﻣﻪ ى ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻠﻤ ﭗﻫــﺎ را ﺑــﺎز ﻧﻤــﻮده و از ﺗﻤﯿــﺰى و ﻋــﺪم وﺟــﻮد رﻃﻮﺑــﺖ در آن اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﮐﻨﯿــﺪ. زﻣﺎﻧــﻰ ﮐــﻪ رﻃﻮﺑــﺖ و ﯾــﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼــﻰ در رادﯾﺎﺗــﻮر دﯾــﺪه ﺷــﺪ، ﺑﺎﯾــﺪ آن را ﺑــﺎ روﻏــﻦ ﺑــﺎ دﻣــﺎى ۶۰ درﺟــﻪ ى ﺳــﺎﻧﺘ ﻰﮔﺮاد ﺷﺴــ ﺖ و ﺷــﻮ  داده و ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ در ﮐﺎور ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ رادﯾﺎﺗﻮر ﮔﺮدد.

 

 

ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ رادﯾﺎﺗﻮر ﮔﺎم ﻫﺎى زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ:

 • ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﮕﻬﺪارﻧــﺪه ﻫــﺎ، رادﯾﺎﺗــﻮر را ﺑﻠﻨــﺪ ﮐــﺮده و از ﺑﺮﺧــﻮرد آ نﻫــﺎ ﺑــﺎ دﯾﮕــﺮ رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ و ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺟــﺪا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮىﻧ ﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﭘﻠﻤ ﭗﻫﺎ و ﮐﺎورﻫﺎ را از روى رادﯾﺎﺗﻮر ﺑﺮدارﯾﺪ.
 • داﺧﻞ رادﯾﺎﺗﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻰ ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺳﻄﺢ ﻓﻠﻨﺞ رادﯾﺎﺗﻮر را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﭘﻠﻤ ﭗﻫﺎ و ﮐﺎورﻫﺎ را از روى ﺷﯿﺮ ﺑﺮدارﯾﺪ.
 • ﻓﻠﻨﺞ ﺷﯿﺮﻫﺎى رادﯾﺎﺗﻮر را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رﻧﮓ آﻣﯿﺰى ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﻨــﺪى ﻋﺎﯾﻘــﻰ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿــﺪ. ﻣﻘﺪارى ﭼﺴــﺐ ﻣﺨﺼﻮص در ﺷــﯿﺎر رﯾﺨﺘﻪ و واﺷــﺮ ﺷــﯿﺎرﻫﺎى ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ رﯾﻨــﮓ آب ﻣﺨﺼﻮص را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • رادﯾﺎﺗﻮر را ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
 • رادﯾﺎﺗﻮر را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻪ ى ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
 • رادﯾﺎﺗﻮر را در راﺳﺘﺎى ﺷﯿﺮﻫﺎى رادﯾﺎﺗﻮر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • ﺟﻔﺖ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﺪرى ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 • اﺗﺼــﺎﻻت را ﻃــﻮرى ﻣﺤﮑــﻢ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎرى ﯾﮑﭙﺎرﭼــﻪ از ﻓﻠﻨــﺞ و ﺷــﯿﺮ ﺑــﻪ وﺟــﻮد آﯾــﺪ. ﺑــﻪ ﻫﻨــﮕﺎم ﻧﺼــﺐ، ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﺑﺪﻧــﻪ ى اﺻﻠــﻰ رادﯾﺎﺗــﻮر ﺗﺤــﺖ ﻫﯿ ﭻﮔﻮﻧــﻪ ﺗﻨــﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑــﻰ ﻗﺮارﮔﯿــﺮد زﯾــﺮا اﯾــﻦ ﺗﻨــﺶ ﻫــﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻌﺎش، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮوز ﺗﺮك و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورﻧﺪ.

ﺷــﯿﺮ ﭘﺮواﻧــﻪ اى ﭘﺎﯾﯿﻨــﻰ رادﯾﺎﺗــﻮر ﻧﺼــﺐ ﺷــﺪه را ﺑ ﻪآراﻣــﻰ ﺑــﺎز ﮐﻨﯿــﺪ. روﻏــﻦ از ﭘﺎﯾﯿــﻦ وارد رادﯾﺎﺗــﻮر ﻣــﻰ ﺷــﻮد و ﻫــﻮا از ﺷــﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿــﻪ ﻫــﻮاى ﻓﻮﻗﺎﻧــﻰ ﺧــﺎرج ﻣــﻰ ﮔــﺮدد. در اﯾــﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺳــﻄﺢ روﻏــﻦ داﺧــﻞ ﻣﺨــﺰن اﺻﻠــﻰ ﻧﯿﺰ ﭼﮏ ﺷﻮد. روﻏﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ روﻏﻦ، ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎل ) اﮐﺘﯿﻮ ﭘﺎرت( را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻨﺪ.

ﭘــﺲ از ﭘــﺮ ﺷــﺪن ﮐﺎﻣــﻞ رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ ﺷــﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿــﻪ ﻫــﻮا ﺑﺎﯾﺴــﺘﻰ ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪه و ﺷــﯿﺮﻫﺎى ﭘﺮواﻧــﻪ اى ﻓﻮﻗﺎﻧــﻰ ﺑﺎز ﺷــﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﮐﺎﻣﻞ، ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن باید مجددا ﻫﻮاﮔﯿﺮى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 • ارسال شده توسط : mehrshidniroo
 • ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸