|

بررسی انواع انرژیهای نو و تجدید پذیر در ایران ؛ انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی نتیجه فرآیند پیوسته همجوشی هسته ای در خورشید است. توان تابشی در مدار میانگین کره زمین از شدتی برابر با KW/m۲ ١/٣۶ برخوردار می باشد. محیط زمین ۴٠٠٠٠ کیلومتر و در نتیجه توان رسیده به مدار زمین به ١٧۴٠٠TW می رسد. حداکثر شدت انرژی در سـطح دریـا نوعا” KW/m۲ ١ است. و میانگین ٢۴ ساعته در سطح زمین نوعا برابر با KW/m۲ ٠/٢ است. این مقدار برابر بـا ١٠٢٠٠٠TW انـرژی کـه ١٠٠٠٠ برابر مصرف انرژی فعلی است.


اثرات زیست محیطی و موانع و محدودیت استفاده از انرژی خورشیدی:

 

انرژی خورشیدی از نظر محیط زیست بی خطر است و همچنین انرژی خورشیدی با شرایط فرهنگی متفاوت بخوبی پیوند می بندد. شمار محـدودیتهای
اقتصادی و اساسی وجود دارند که برای استفاده وسیع از این انرژی می باید رفع شوند از جمله:

  • محدودیتهای فنی که شامل : شدت انرژی کم منبع تنها در روز در دسترس می باشد ابرها و هوای نامنظم.
  • محدودیت بنیادی شامل : تغییرپذیری برنامه های تشویقی دولت.
  • محدودیت اقتصادی شامل : قیمتهای ارزان برای سوخت معمولی هزینه سرمایه ای زیاد برای سیستمهای خورشیدی هزینه بالا برای حمـل و
    نقل انرژی برقی یا حرارتی حاصل از انرژی خورشیدی
    هزینه آنالیز ساختمان مناسب محل در مقایسه با ارزش انرژی.
  • محدودیت فرهنگی اجتماعی : شامل تغییرات در روش زندگی برای حداکثر استفاده تغییر از منابع انرژی سنتی.
  • محدودیت آموزشی : که متخصصین محل معلومات و تجربیات محدودی دارند.


تکنولوژیهای مهار انرژی خورشیدی و کاربری آنها:

 

گروه تکنولوژی نوع خاص تکنولوژی کاربرد
حرارتی کم دما ورقه صاف فلزی
ورق صاف پلاستیکی
تمرکز کم
گلخانه
محصول خشک کنی
– برای گرمایش آب به طور تجاری مثلا استخرهای شنا یـا آب مصـرفی خانـه هـای
ویلایی
آپارتمانی هتل ها یا سایر ساختمان ها
برای گرمایش فضای ساختمان
گرمای فرآیندی مورد نیاز کشاورزی
معماری خورشیدی شیشه، ذخیره برای گرمایش فضای خانه های خصوصی
حرارتی برقی استخر خورشیدی
سهموی خطی
بشقابک
موتوراسترلینگ
دریافت کننده مرکزی
– اســتفاده از منبــع خورشــیدی بــرای تولیــد الکتریســیته از طریــق یــک چــرخ
ترمودینامیکی
PV تمرکزی عدسی فرنل انرژی نوری را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

در حال حاضر میلیونها گردآورنده حرارتی دمای پایین نصب شده اند و بیش از ٣۵٠ Mwe توان حرارتی در حال کار اسـت و ظرفیـت سـاخت مـدول های PV به ۵٠ Mwe در سال رسیده است.

 

ایران و گرمایش خورشیدی:


کشور ما که در بین مدارهای ٢۵ تا ۴٠ درجه عرض شمالی قرار گرفته است در منطقه ای واقع شده که بـه لحـاظ دریافـت انـرژی خورشـیدی در بـین
مناطق مختلف جهان در بالاترین رده ها قرار گرفته است. میزان تابش انرژی خورشیدی در ایران بین ١٨٠٠ تا ٢٢٠٠ کیلووات ساعت بـر متـر مربـع در
سال تخمین زده شده است. تعداد روزهای ابری پشت سر هم در سراسر کشور کمتر از ۵ روز در سال می باشد و همچنین شفافیت هـوا در اکثـر نقـاط
ایران بیش از %۶٠در نظر گرفته می شود و علاوه بر این با توجه به آنکه در نقاط مرتفع میزان تابش خورشید بیشتر بوده و سرزمین ما نیـز کوهسـتانی
است و اکثر نقاط آن ارتفاعی بیش از ١٠٠٠متر از سطح دریا دارد این نیز یک ویژگی در بهره گیری از انرژی خورشیدی بوده و طبیعی است اگـر بکـار
گیری انرژی خورشیدی برای تأمین آب گرم مصرفی در کشورهای به مراتب کم بهره تر از امتیاز فوق مقرون به صرفه باشد در کشور ما قطعا مقـرون بـه
صرفه خواهد بود

 

نوشته‌های مشابه