خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

بررسی انواع انرژيهای نو و تجديد پذير در ايران ؛ انرژی خورشیدی

بررسی انواع انرژيهای نو و تجديد پذير در ايران ؛ انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی نتيجه فرآيند پيوسته همجوشی هسته ای در خورشيد است. توان تابشی در مدار ميانگين كره زمين از شدتی برابر با KW/m2 ١/٣٦ برخوردار می باشد. محيط زمين ٤٠٠٠٠ كيلومتر و در نتيجه توان رسيده به مدار زمين به ١٧٤٠٠TW می رسد. حداكثر شدت انرژی در سـطح دريـا نوعا” KW/m2 ١ است. و ميانگين ٢٤ ساعته در سطح زمين نوعا برابر با KW/m2 ٠/٢ است. اين مقدار برابر بـا ١٠٢٠٠٠TW انـرژی كـه ١٠٠٠٠ برابر مصرف انرژی فعلی است.


اثرات زيست محیطی و موانع و محدوديت استفاده از انرژی خورشيدی:

 

انرژی خورشیدی از نظر محيط زيست بي خطر است و همچنين انرژی خورشیدی با شرايط فرهنگی متفاوت بخوبی پيوند مي بندد. شمار محـدوديتهای
اقتصادی و اساسی وجود دارند كه براي استفاده وسيع از اين انرژی مي بايد رفع شوند از جمله:

  • محدوديتهای فنی كه شامل : شدت انرژی كم منبع تنها در روز در دسترس مي باشد ابرها و هوای نامنظم.
  • محدوديت بنيادی شامل : تغييرپذيری برنامه های تشويقی دولت.
  • محدوديت اقتصادی شامل : قيمتهای ارزان برای سوخت معمولی هزينه سرمايه ای زياد برای سيستمهای خورشيدی هزينه بالا برای حمـل و
    نقل انرژی برقی يا حرارتی حاصل از انرژی خورشيدی
    هزينه آناليز ساختمان مناسب محل در مقايسه با ارزش انرژی.
  • محدوديت فرهنگی اجتماعی : شامل تغييرات در روش زندگی براي حداكثر استفاده تغيير از منابع انرژی سنتی.
  • محدوديت آموزشی : كه متخصصين محل معلومات و تجربيات محدودی دارند.


تكنولوژيهاي مهار انرژي خورشيدي و كاربري آنها:

 

گروه تكنولوژی نوع خاص تكنولوژی كاربرد
حرارتی كم دما ورقه صاف فلزی
ورق صاف پلاستيكی
تمركز كم
گلخانه
محصول خشك كنی
– براي گرمايش آب به طور تجاری مثلا استخرهای شنا يـا آب مصـرفی خانـه هـای
ويلایی
آپارتمانی هتل ها يا ساير ساختمان ها
براي گرمايش فضای ساختمان
گرمای فرآيندی مورد نياز كشاورزی
معماری خورشيدی شيشه، ذخيره براي گرمايش فضای خانه های خصوصی
حرارتی برقی استخر خورشيدی
سهموی خطی
بشقابك
موتوراسترلينگ
دريافت كننده مركزی
– اســتفاده از منبــع خورشــيدی بــرای توليــد الكتريســيته از طريــق يــك چــرخ
ترموديناميکی
PV تمركزی عدسی فرنل انرژي نوری را مستقيما به انرژی الكتریکی تبديل می كند.

در حال حاضر ميليونها گردآورنده حرارتی دمای پايين نصب شده اند و بيش از ٣٥٠ Mwe توان حرارتی در حال كار اسـت و ظرفيـت سـاخت مـدول های PV به ٥٠ Mwe در سال رسيده است.

 

ايران و گرمايش خورشيدی:


كشور ما كه در بين مدارهای ٢٥ تا ٤٠ درجه عرض شمالی قرار گرفته است در منطقه ای واقع شده كه بـه لحـاظ دريافـت انـرژی خورشـيدی در بـين
مناطق مختلف جهان در بالاترين رده ها قرار گرفته است. ميزان تابش انرژی خورشيدی در ايران بين ١٨٠٠ تا ٢٢٠٠ كيلووات ساعت بـر متـر مربـع در
سال تخمين زده شده است. تعداد روزهای ابری پشت سر هم در سراسر كشور كمتر از ٥ روز در سال می باشد و همچنين شفافيت هـوا در اكثـر نقـاط
ايران بيش از %٦٠در نظر گرفته می شود و علاوه بر اين با توجه به آنكه در نقاط مرتفع ميزان تابش خورشيد بيشتر بوده و سرزمين ما نيـز كوهسـتانی
است و اكثر نقاط آن ارتفاعی بيش از ١٠٠٠متر از سطح دريا دارد اين نيز يك ويژگی در بهره گيری از انرژی خورشيدی بوده و طبيعی است اگـر بكـار
گيری انرژی خورشيدی براي تأمين آب گرم مصرفی در كشورهاي به مراتب كم بهره تر از امتياز فوق مقرون به صرفه باشد در كشور ما قطعا مقـرون بـه
صرفه خواهد بود