خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

ترانسفورماتور های ولتاژ

ترانسفورماتور های ولتاژ

ترانسفورماتورهای ولتاژ برای تبدیل ولتاژ فشارقوی به ولتاژ با دامنه پایین(با توان مصرفی كم)جهت سه هدف مهم اندازه‌گیری، حفاظت وكنترل بكارمیرود. یكی ازوظایف مهم واساسی این نوع ترانسفورماتورها، ایزوله وجدا كردن ولتاژ فشارقوی اولیه ازدستگاههای قابل دسترسی طرف ثانویه بوده كه اینكاربه لحاظ جلوگیری ازخطرات ناشی ازمواجه بودن با ولتاژ فشارقوی و همچنین دلایل اقتصادی انجام می‌گیرد.

با توجه به این موضوع دستگاههای اندازه‌گیری، نشان دهنده ثبات، رله‌ها، كنتورها، تجهیزات اسكادا وغیره برای كار با ولتاژ ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ ساخته می‌شوند. البته تنظیم وكالیبراسیون دستگاههای مزبور براساس ولتاژ اولیه ترانسفورماتورولتاژ انجام می‌گیرد. ترانسفورماتورهای ولتاژ به دو صورت ترانس اندازه‌گیری وحفاظتی ساخته می‌شوند كه هركدام مشخصه ویژه خود را دارا است.

ترانسفورماتورهای ولتاژ ازنظرساختاری به دونوع تقسیم‌بندی می‌شوند.

1- ترانسفورماتور های ولتاژ مغناطیسی یا اندوكتیو (MVT)

2- ترانسفورماتور های ولتاژ خازنی (CVT)

ترانسفورماتورهای ولتاژ مغناطیسی تقلیل ولتاژ را به كمك نسبت تبدیل سیم پیچهای اولیه وثانویه و یك واحد مغناطیسی انجام می‌دهند. این ترانسفورماتورها غالباً درسطوح ولتاژی پایین اقتصادی‌تر بوده و تا ولتاژهای 72/5 كیلوولت مستقیماً به خط فشارقوی متصل می‌شوند. درپستهای فشارقوی كه ازMVT ها برای حفاظت، اندازه‌گیری وسنكرون نمودن استفاده می‌نمایند بکار میروند.

فرستنده-گیرنده‌های PLC ،درصورت وجود اجباراً بایستی ازطریق خازنهای كوپلاژ مجزا به شبكه فشارقوی متصل گردند. با افزایش ولتاژ نامی شبكه، ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی كه ازیك مقسم خازنی نیزبرای كاهش ولتاژ استفاده می كند اقتصادی‌تر می‌گردند.