خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

توليد انرژی از ديوارهای شيشه ای

توليد انرژی از ديوارهای شيشه ای

محققان کره اي سلول هاي خورشيدي نيمه شفافي از پِروسکايت ابداع کرده اند که مي تواناز آنها در پنجره هاي خورشيدي استفاده کرد.

به گزارش ساينس ديلي، پروسکايت ها مواد هيبريدي فوتوولتائيک آلي/غيرآلي هستند که توليد آن ها ارزان قيمت و ساخت آنها راحت است؛ پروسکايت ها به تازگي بسيار مورد توجه قرار گرفته اند زيرا کارايي سلول هاي خورشيدي پروسکايتي در چند سال گذشته به سرعت به سطح فناوري هاي سيليکوني رسيده است.
محققان به منظور بهره برداري از انرژي خورشيدي، در پي روش هايي براي ابداع سلول هاي خورشيدي نيمه شفاف يا شفاف به عنوان جايگزيني براي ديوارهاي شيشه اي در ساختمان هاي مدرن هستند.
اما چنين هدفي چالش آميز است، زيرا شفافيت سلول هاي خورشيدي کارايي آنها را در جذب نور خورشيد مورد نياز براي توليد برق، کاهش مي دهد.
امروزه سلول هاي خورشيدي عادي از سيليکون کريستال ساخته مي شوند که شفاف کردن آنها دشوار است.
اما برعکس، سلول هاي خورشيدي نيمه شفاف براي مثال از مواد ارگانيک يا حساس به رنگ ساخته مي شوند که در مقايسه با سلول هاي پايه سيليکون کريستالي، بازده قدرت تبديل آنها نسبتا پايين است.
اکنون محققان دانشگاه `سونگ کيونکوان` کره با استفاده از پروسکايت سلول خورشيدي نيمه شفافي ابداع کرده اند که به اندازه زيادي کارآمد است و مانند يک آيينه حرارتي بسيار موثر عمل مي کند.
در واقع کليد دستيابي به سلول هاي خورشيدي نيمه کارآمد شفاف، ابداع يک الکترود شفاف براي لايه بالايي اين سلول است که با مواد فعال نوري سازگار باشد. محققان کره اي يک الکترود بسيار شفاف (TTE) درست کردند که با سلول هاي خورشيدي پروسکايت به خوبي کار مي کند.
اين سلول هاي خورشيدي نيمه شفاف ساخته شده از TTEs متوسط توان بازده تبديل زيادي به اندازه 13.3 درصد نشان دادند به طوري که 85.5 درصد از نور مادون قرمز ورودي را منعکس کردند.
محققان معتقدند که در صورت توليد انبوه سلول هاي خورشيدي نيمه شفاف پروسکايتي براي کاربردهاي عملي، مي توان از آنها در پنجره هاي خورشيدي براي ساختمان ها و خودروها استفاده کرد. اين پنجره ها نه تنها انرژي الکتريکي توليد مي کنند بلکه مديريت هوشمند گرما را در محيط هاي داخلي ميسر مي سازند که در نتيجه بهره برداري از انرژي خورشيدي را موثرتر و کاراتر مي سازند.

 

برای اطلاعات بیشتر از کارآمدی سلول های نیمه شفاف خورشیدی می توانید ویدئو زیر را مشاهده نمایید.