علت صدا ی ترانسفورماتور ‌ها چیست؟

در ترانسفورماتور‌هایی که هسته آن‌ها به شکل ورقه ورقه است به دلیل اینکه هر ورق، ورق‌های مجاور را به طور منظم جذب و دفع می‌کند، صدا ایجاد می‌شود.
این جذب و دفع به خاطر متناوب بودن ولتاژ برق شهر صورت می‌گیرد.
نکات مهم در خصوص سطح صدای نویز در ترانسفورماتور:

در واقع اعمال ولتاژ سینوسی به ترانسفورماتور باعث ایجاد صدا و ارتعاش ورقه‌های هسته میشود.

عامل بوجود آمدن صدا در ترانسفورماتورها، هسته است.
در زمان اعمال ولتاژ عمده صدای ترانسفورماتور شنیده میشود و بین صدای ترانس در حالت تانسیون و بار کامل تنها چند دسی بل (کمتر از ۵db) تفاوت دارد.

تحت تانسیون عبارت است از هر تجهیزی که تحت ولتاژ باشد، مثالا اگر خط انتقالی از یک طرف برقدار باشد و از سمت دیگر کلیدش باز باشد، خط از ایستگاهی که کلیدش باز است ولتاژ برگشتی دارد.

در مبحث ترانسفورماتور‌ها چنانچه کلید سمت فشار قوی بسته باشد، اما سمت فشار ضعیف باز باشد ترانس تحت تانسیون است تا زمانیکه کلید سمت فشار ضعیف بسته نشده ترانس از سمت فشار قوی تحت تانسیون است.

از عوامل مهم در تولید صدای ترانسفورماتور ساختار هسته از جمله جنس، نوع و مدل چینش میباشد.

منبع: ترانس کالا

نوشته‌های مشابه