ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
|

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت پنجم)- بوشینگها (Bushings)

بوشـینگ هـا از یـک هـادى مرکـزى کـه توسـط عایـق مناسـب در بـر گرفته شـده اند، تشـکیل مى شـود. بوشـینگ بـراى عایـق کـردن سـرهاى خروجـى سـیم پیـچ هـاى فشـار قـوى و فشـار ضعیـف نسـبت بـه بدنـه فلـزى )زمیـن شده( به کار مى رود. جنـس بدنـه بوشـینگ، چینى ( Porcelain ) و یا اپوکسـى رزین (در بوشـینگ هـاى Plug-in یا Mono-block ) اسـت کـه در نـوع چینـى سـطوح خارجـى آن بـا لعـاب قهـوه اى رنگـى پوشـیده مـى شـود. همچنیـن هـادى فلـزى به کار رفته در داخل بوشینگ از جنس برنج یا مس انتخاب مى شود. تنظیم فاصله ى بین شاخک ها با یکدیگر و با بدنه ى جرقه گیر با توجه بـه ارتفـاع نصب اعـلام شده توسط مشترى، در شرکت سـازنده انجــام مـى پذیرد. همچنیـن بـراى اطــلاع از فـواصل جـرقــه گیرهـا مـى توان بـه جدول شماره۲ مراجعه نمود. بوشینگ ها معمولاً روى درپوش فوقانى و در برخى موارد روى دیوارهى جانبى ترانسفورماتور نصب مى شوند.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب بوشینگ عبارتند از:

۱ . ولتاژ نامى سمت فشار قوى و فشار ضعیف ترانسفورماتور

۲ . جریان خط عبورى از بوشینگ

۳ . Indoor یا Outdoor بودن محل نصب ترانسفورماتور

۴ . میزان رطوبت و آلودگى محیط نصب ترانسفورماتور که تعیین کننده ى طول خزش بوشینگ مى باشد.

۵ . ارتفاع نصب ترانسفورماتور از سطح دریا

در صورتـى کـه بوشـینگ هـاى ترانسـفورماتور بـه شـاخک هـاى جرقه گیـر مجهـز باشـند، بـا توجـه بـه سـطح عایقى مورد نیاز و بر اساس جدول ذیل مى توان فاصله ى شاخک هاى جرقه گیر را تعیین نمود.

درصورت افزایش ارتفاع نصب از۱۰۰۰ متر، به ازاى هرصد متر مى باید یک درصد به فواصل جدول۲ افزوده شود.

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت ششم)- روغن ترمومتر ، رطوبت گیر‌ ‌، رله بوخهلتس و …

نوشته‌های مشابه