خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت اول)

ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت اول)

ترانسفورماتور کم تلفات ‘A-B

بـا توجـه بـه اهمیـت تلفـات ترانسـفورماتور در شـبکه ى توزیـع، تولیـدات اسـتاندارد آریا ترانسـفو براى مصـرف در داخــل کشــور از نــوع ترانســفورماتورهاى کــم تلفــات مطابــق بــا طــرح ‘AB اســتاندارد 428 CENELEC HD مـى باشـد. همچنیـن ترانسـفورماتورهایى بـا طـرح هـاى ترکیبـى دیگـر و حتى بـا تلفات کمتـر نیز قابـل طراحى و ساخت هستند. مشخصات فنى دقیق تر از قبیل تلفات بار و بى بارى و اطلاعات ابعادى در قسمت 2-9 آورده شده است.

هسته

هسته از نظر الکتریکى هادى شار مغناطیسى و از نظر مکانیکى نگهدارنده سیم پیچ ها مى باشد. هسـته ى ترانسـفورماتورهاى تولیـدى ایـن شـرکت از ورقهاى مخصـوص بـا ضخامـتهـاى بیـن 0/23تـا0/30 میلیمتـر، ازجنـس فولاد سـیلیکونى نورد سـرد بـا بلورهـاى جهـت داده شـده (Cold Rolled Grain Oriented)، که داراى پوشش عایقى در طرفین است ساخته مى شود. عایـق طرفیـن ورق هـاى هسـته، یـک مـاده غیـر ارگانیـک بـا ضخامـت کمتـر از 4 میکـرون و سـازگار بـا روغن ترانسفورماتور است که در برابر خوردگى و حرارت مقاوم مى باشد. ورق هـاى هسـته بـه شـکل رول از سـازندگان معتبـر تأمین و در سـایزهاى مختلف توسـط دسـتگاههاى پیشـرفته بـه دقـت بـرش داده مىشـود، به طـورى کـه در لبـه هـاى برش خـورده آشـفتگى میـدان هـاى مغناطیسـى و تلفات به حداقل برسد.

بـه منظـور افزایـش کیفیـت، عـلاوه بـر اسـتفاده از ورق هـاى مغناطیسـى بـا کیفیت بـالا و تلفـات پاییـن و انتخاب مناســب چگالــى شــار هســته، از روش هســته چینــى بــه صــورت هــم پوشــانى چنــد پلــه معــروف بــه Step-Lap بـا زاویـه بـرش 45 درجـه اسـتفاده مـى شـود. این روش سـبب کاهش بیشـتر جریـان و تلفات بـى بارى و همچنین کاهش سطح صدا یا نویز در ترانسفورماتور مى گردد.

هسته ترانسفورماتور توزیع

ادامه در مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت دوم)