ممیزی انرژی

ممیزی انرژی و مدیریت انرژی

ممیزی انرژی نوعی “بهینه کاوی “مدیریت انرژی را در سازمان فراهم می سازد و مبنائی برای طراحی مؤثرتر استفاده از انرژی در کل سازمان را ارائه می کند.

به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای شناسایی چگونگی مقادیر و موقعیت های مصرف انرژی در یک فعالیت یا فرآیند انجام میشود و طی آن فرصت ها و امکانات صرفه جویی انرژی مشخص شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد.

ممیزی انرژی می تواند دستور العمل هایی را جهت کاهش مصرف انرژی به مدیران ارائه نماید و در بعضی موارد حتی یک ممیزی فقط با آگاه سازی پرسنل از چگونگی مصرف می تواند منجر به صرفه جویی آنی انرژی شود.

هدف از انجام ممیزی انرژی :

۱ -تعیین مقادیر مصرف و شاخصهای انرژی

۲ -شناسایی فرصتهای بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی

۳ -ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای راهکارهای مؤثر در دستیابی به صرفه‌جویی در مصرف انرژی.

 

دانلود فایل اصول مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت

در صورت هرگونه پرسش در این مورد با کارشناسان شرکت مهرشید نیرو تماس بگیرید.

 

منبع فایل

نوشته‌های مشابه