روشنایی

نشریه شماره ۶۱۴ – مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه‌ها و پایه‌ روشنایی

سرفصل مطالب نشریه شماره ۶۱۴

 

تعاریف و ضوابط عمومی طراحی روشنایی معابر

 • اصول کلی در روشنایی معابر
 • توصیه های سیستم تامین روشنایی معابر

پوشش سطح معبر و تاثیر آن بر روشنایی

 • ویژگی های انعکاسی سطح معابر
 • ویژگی های بازتاب سطح معبر
 • دسته بندی سطوح معابر

تعیین کلاسهای روشنایی

 • تعیین کلاس روشنایی با استفاده از مشخصات معابر
 • تعیین کلاس روشنایی با استفاده از طبقه بندی معابر
 • توصیههای عمومی روشنایی

معیارهای سنجش روشنایی

 • کلاسهای روشنایی سری ME/MEW -2-4
 • کلاسهای روشنایی سری CE -3-4
 • کلاسهای روشنایی سر ی S -4-4

محاسبات روشنایی معابر

 • پیش فرضهای محاسباتی
 • دادههای سنجش نوری
 • محاسبه کمیتهای فوتومتریک
 • محاسبه مشخصات روشنایی
 • دادههای تکمیلی

اصول طراحی روشنایی برای معابر با کاربری اصلی وسایل نقلیه

 • مراحل طراحی روشنایی برای راههای شریانی درجه ۲
 • مراحل طراحی روشنایی برای راههای شریانی درجه ۱
 • طراحی روشنایی پیچها در راهای شریانی

اصول طراحی روشنایی برای معابر با کاربری اصلی اشخاص پیاده

 • توصیههای کلی برای تامین روشنایی در راههای فرعی با دسترسی محلی و نواحی وابسته
 • توصیههای کلی برای تامین روشنایی در مراکز شهری و محلهای تفریح عمومی
 • طراحی روشنایی برای راههای فرعی با دسترسی محلی و راههای وابسته به آن
 • طراحی روشنایی در مراکز شهری و محلهای تفریح عمومی

روشنایی تقاطعهای همسطح و میادین

 • عوارض همسطح راه با وجود شبح جزیره یا جزایر ترافیکی
 • محل چراغها در تقاطعهای هم سطح
 • محل نصب پایه روشنایی در میدانها
 • ارتفاع نصب
 • محل عبور عابرین پیاده از عرض معبر

روشنایی پلها، را ههای مرتفع و تقاطعهای غیر همسطح

 • روشنایی پلها
 • روشنایی معابر مرتفع
 • تقاطعهای غیر هم سطح

روشنایی معابر مجاور فرودگاهها، خطوط راه آهن، بنادر و آبهای قابل کشتیرانی

 • روشنایی در مجاورت فرودگاهها
 • روشنایی در مجاورت خط راه آهن
 • روشنایی در مجاورت آبهای ساحلی
 • روشنایی در مجاورت بندرگاهها
 • روشنایی در مجاورت راههای آبی قابل کشتیرانی

روشنایی تونلها و زیرگذرها

 • شرایط تونل
 • طراحی روشنایی تونل

توصیههای عمومی ایمنی و نگهداری سیستم روشنایی معابر

 • معرفی ضریب نگهداری
 • اهمیت و لزوم نگهداری تجهیزات روشنایی معابر
 • عوامل مؤثر بر ضریب نگهداری
 • عوامل موثر بر اتلاف نور
 • سرویس سیستمهای روشنایی
 • جلوگیری از تابش نور توسط درختان
 • استهلاک پخش کننده و رفلکتور
 • دستورالعمل تعویض لامپ
 • دفع تجهیزات
 • تامین ایمنی در تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی

دستورالعمل اندازهگیری روشنایی در معابر

 • اندازهگیریهای نوری
 • شرایط اندازهگیری
 • اندازهگیریهای غیرنوری
 • دستورالعمل اندازهگیری نوری
 • تجهیزات اندازهگیری شدت روشنایی
 • تجهیزات اندازهگیری درخشندگی
 • دستورالعمل اندازهگیریدرخشندگی
 • دستورالعمل اندازه گیریشدت روشنایی

مشخصات فنی استاندارد تجهیزات مورد استفاده در روشنایی معابر

 • لامپهای بخار سدیم پر فشار
 • بالاست لامپهای تخلیه در گاز (به غیر از لامپ فلورسنت)
 • جرقه زن (وسیله راه اندازی)
 • خازن
 • چرغهای خیابانی
 • مشخصات فنی و استاندارد پایه روشنایی

اندازهگیری نوری لامپ و چراغ

 • نورسنج زاویهای (گونیوفتومتر)
 • نورسنج جمع کننده (کره البریخت)
 • ضرایب تصحیح اندازه گیری
 • گزارش آزمون

سیستم توزیع و برق رسانی به شبکه روشنایی معابر

 • کلیات و تعریفها
 • پست توزیع زمینی
 • پست توزیع هوایی
 • شبکه روشنایی معابر هوایی وابسته
 • شبکه روشنایی معابر هوایی مستقل
 • شبکه روشنایی معابر زمینی مستقل
 • انتخاب سطح مقطع سیم یا کابل تغذیه کننده
 • مسیر تغذیه انشعاب هر چراغ
 • مسیر تغذیه از پست تا سر خط
 • سیستم حفاظت و زمین مورد استفاده در شبکههای روشنایی معابر
 • سیستم کنترل و فرمان روشنایی معابر۳۵۰

آلودگی نوری

 • نور مزاحم
 • برافروختگی آسمان

مکان یابی روشنایی معابر برون شهری

 • انواع طبقه بندی چراغ ها و کاربرد آنها
 • شرایط تأمین روشنایی معابر برون شهری
 • روشنایی با دکل بلند
 • روشنایی موقت در منطقه ی کاری
 • روشنایی گردنههای مه گیر
 • بهره برداری از سیستم روشنایی معابر برون شهری
 • سیستم روشنایی راههای عمومی شهری

— دانلود نشریه —

 

در همین رابطه

پایه توزیع برق چدن نشکن

پایه روشنایی چدن نشکن

نوشته‌های مشابه