نصب ترانسفورماتورهای توزیع روغنی (قسمت دهم)

ترانسفورماتورهای توزیع:

حمل

ترانسفورماتورهای توزیع روﻏﻨﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾــــﺎ ﺗـﺮاﻧﺴﻔـﻮ ﺑـــﻪ ﺻﻮرت ﭘـﺮ ﺷﺪه ﺑــﺎ روﻏـــﻦ ﺗﺤـﻮﯾـﻞ داده ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. اﯾــﻦ روش ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻋﺎﯾــﻖ ترانسفورماتور را ﺑــﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮى از ورود ذرات ﻣﺤﯿــﻂ ﺑــﻪ داﺧــﻞ ترانسفورماتور ﺣﻔﻆ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺎت و ﺗﺠﻬﯿــﺰات در ﺻــﻮرت وﺟــﻮد، ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻧﺼــﺐ ﺷــﺪه ﺗﺤﻮﯾــﻞ داده ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻗﻄﻌــﺎت ﺑــﺰرگ ﻣﺎﻧﻨــﺪ رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻣﻼﺣﻈــﺎت ﺣﻤــﻞ، ﺟــﺪا از ﺑﺪﻧــﻪ ى ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ارﺳــﺎل ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد:

  • درﺻــﻮرت ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﮐــﺞ ﺷــﺪن ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑــﺎ زواﯾﺎﯾــﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ۱۵ درﺟــﻪ، اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﺎﯾــﺪ در زﻣــﺎن ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻼم ﺷﻮد.
  • از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎ، دﯾﻮاره ﻫﺎى ﮐﻨﮕﺮه اى، رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺷﻮد.
  • ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در راﺳﺘﺎى ﻃﻮﻟﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
  • ﺑــﺮاى ﺣﻤــﻞ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ از ﻗﻄﻌــﺎت ﭼﻮﺑــﻰ )اﻟــﻮار ﺑﺮﯾــﺪه ﺷــﺪه( اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﻰ ﮔــﺮدد. ﺑﺪﯾــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﻗﻄﻌــﺎت در ﮐــﻒ وﺳــﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿــﻪ ﺛﺎﺑــﺖ ﺷــﺪه و ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﯿﻢ ﻫــﺎى ﺑﮑﺴــﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد.
  • ﺳﺮﻋﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ راه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

جابجایی

برای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﺻــﻮرت وﺟــﻮد ﺟﻌﺒــﻪ ﮐﺎﺑــﻞ روى درﭘــﻮش ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﺑﺎﯾــﺪ دﻗــﺖ ﻻزم ﺑــﺮاى ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ و ﺑﻠﻨــﺪ ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرا ﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﯾــﺪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ در ﺣﺎﻟــﺖ ﻗﺎﺋــﻢ ﺑﻠﻨــﺪ ﺷــﻮد ﻣﮕــﺮ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧــﺎص ﮐــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ ﺑﺮاى ﺷــﺮاﯾﻂ ﺣﻤــﻞ ﻣﺘﻔــﺎوت اراﺋــﻪ ﻣــﻰ ﺷــﻮد. زﻣﺎﻧــﻰ ﮐــﻪ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﻧﻤــﻰ ﺗــﻮان ﺑــﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿــﻞ ﺑﻠﻨــﺪ ﻧﻤﻮد، ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺳــﻄﺤﻰ ﮐــﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾــﻰ ﺑــﺮ روى آن اﻧﺠــﺎم ﻣــﻰ ﺷــﻮد و ﺳــﺎزﮔﺎرى آن ﺑــﺎ ﻧﺤــﻮ هى ﻃﺮاﺣــﻰ ﮐــﻒ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﻣــﻰ ﺗــﻮان آن را روى ﺳــﻄﺢ ﮐﺸــﯿﺪ و ﯾــﺎ از ﭼــﺮخ ﺑــﺮاى ﺟﺎﺑﺠﺎﯾــﻰ اﺳﺘﻔـــﺎده ﻧﻤــﻮد. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣـــﺎﺗﻮر ﺑـــﺎﯾﺪ ﺑــﻪ دﻗــﺖ ﺣﻤــﻞ ﺷــﻮد ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــ ﻪاى ﮐــﻪ از واژﮔﻮﻧــﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ آن ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮى ﺷــﻮد. ﺣﻤــﻞ ﺑــﺎ ﻟﯿﻔ ﺖﺗــﺮاک ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻧﻤــﻰ ﺷــﻮد. اﺳــﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻔــﺖ ﺗﺮاک ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﻰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﻗـﻼب ﻫــﺎى ﺣﻤـﻞ ﺑــﺮ روى ﺗـﺮاﻧﺴﻔـﻮرﻣــﺎﺗﻮر ﺑــﻪ ﮔـﻮﻧــﻪ اى ﻃـﺮاﺣـﻰ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺒـﺎﯾﺪ ﺑــﺎ زاوﯾــﻪ اى ﺑﯿﺶ از ﻧﺒﺎﯾــﺪ ۱-۳ درﺟــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻋﻤــﻮد ﺑﻠﻨــﺪ ﺷــﻮد )در ﻧﺘﯿﺠــﻪ زاوﯾــ ﻪى ﺑﯿــﻦ ﮐﺎﺑــﻞ ﻫــﺎ ﯾــﺎ ﺗﺴــﻤﻪ ﻫــﺎ ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺷــﮑﻞ ۳۰ درﺟــﻪ ﺷــﻮد(؛ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧــﺎص ﺑﺎﯾــﺪ از ﻣﯿﻠــﻪ ﻫــﺎى زﯾﺮﺳــﺮى اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤــﻮد ﺗﺎ ﺷــﺮاﯾﻄﻰ اﯾﺠﺎد ﺷــﻮد ﮐﻪ ۶۰ﺑﯿــﺶ از ﻧﯿﺮوﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻗﺎﺋــﻢ ﺑــﺮ روى ﻗــﻼب ﻫــﺎ اﻋﻤــﺎل ﺷــﻮد. ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻗــﺮار ﮔﯿــﺮى ﮐﺎﺑــﻞ ﻫــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺻﻮرﺗــﻰ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردى ﺑﺎ ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روى درﭘﻮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

در ﻫﻨــﮕﺎم ﺑﻠﻨــﺪ ﮐــﺮدن ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﯾــﺪ از ﺗﻤــﺎم ﻗــﻼب ﻫــﺎى ﺗﻌﺒﯿــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤــﻮد. ﺑــﺮاى ﺑﻠﻨــﺪ ﮐــﺮدن و ﯾﺎ ﮐﺸــﯿﺪن ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﺒﺎﯾــﺪ از رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ، ﭘــﺮه ﻫــﺎى ﺧﻨــﮏ ﮐﺎرى، ﻣﻨﺒــﻊ اﻧﺒﺴــﺎط، ﺑﻮﺷــﯿﻨﮓ ﻫﺎ و دﯾﮕــﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺼﺐﺷﺪه ﺑﺮ روى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﺮاى ﮐﺸﯿﺪن ترانسفورماتورهای توزیع ﺑﺎﯾﺪ از سوراخ های تعبیه شده بر روی شاسی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﻗﻼب ﻫﺎى ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روى درﭘﻮش ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.

 

تحویل در محل

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ، ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺴﺖ ﻫﺎى ﻣﺸﺨ ﺺﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﻫـﺎى ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣﺸﺘـﺮى در ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﺑـﺎزرﺳﻰ ﻫـﺎى ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻗﺒـﻞ از ﺣﻤـﻞ ﺑﺮ روى آن ﻫــﺎ اﻧﺠــﺎم ﻣــﻰ ﺷــﻮد. ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﻣــﻰ ﮔــﺮدد ﻫﻨــﮕﺎم رﺳــﯿﺪن ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﻣﺤــﻞ، ﺑﺎزرﺳــﻰ ﻫــﺎى ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

آﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ روى وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﯾﻤﻦ و ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ى ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺑﺎ ﮐﺎﻻى درﯾﺎﻓﺘﻰ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ى ﺳﻄﺢ روﻏﻦ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺸﺘﻰ ﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ

آﺳﯿﺐ ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻧﻪ

در ﺻــﻮرت ﻫــﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﻋﯿــﺐ و ﻋــﺪم اﻧﻄﺒــﺎق اﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ ﺑــﺎ ﻗﺴــﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘــﺲ از ﻓــﺮوش آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮ ﺗﻤــﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .

 

انبارش

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺒﺎرش ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮق دار ﮐﺮدن، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﺤــﻞ ﺧﺸــﮏ و ﭘﺎﮐﯿــﺰه و ﺑــﺪون اﺣﺘﻤﺎل آﺳــﯿﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ و روى ﻓﻮﻧﺪاﺳــﯿﻮن ﻣﺤﮑــﻢ ﻧﮕﻬﺪارى ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اﻃﻤﯿﻨــﺎن از ﺗﻨﻔــﺲ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑــﺎ ﻫــﻮاى ﺧﺸــﮏ، ﻣﻨﺒــﻊ اﻧﺒﺴــﺎط و رﻃﻮﺑ ﺖﮔﯿــﺮ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزدﯾــﺪ ﺷــﻮد و در ﺻــﻮرت اﻧﺒــﺎرش ﻃﻮﻻﻧــﻰ ﻣــﺪت، ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣــﻰ ﮔــﺮدد ﺗﺴــﺖ ﻫــﺎى ﻻزم روى ﻧﻤﻮﻧــﻪ روﻏــﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و وﻟﺘﺎژ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺮق دار ﮐــﺮدن، ﺗﺴــﺖ ﻣﻘــﺎوت ﻋﺎﯾﻘــﻰ ) ﻣﮕــﺮ( ﺑﯿــﻦ ﺳــﯿﻢ ﭘﯿــﭻ ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺳــﯿﻢ ﭘﯿــﭻ ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮ ﻏﯿﺮ از زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

 

نصب در محل

ترانسفورماتورهای توزیع روﻏﻨــﻰ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ آرﯾــﺎ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣــﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﻮﻧﺘــﺎژ و ﺗﺴــﺖ ﺷــﺪه اﻧــﺪ و در ﻫﻨــﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾــﻞ آﻣــﺎده ى ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮدارى ﻫﺴــﺘﻨﺪ. اﻣــﺎ در ﺑﺮﺧــﻰ ﻣــﻮارد ﺑﻌﻀــﻰ از ﻗﺴــﻤﺖ ﻫــﺎ ﮐــﻪ ﺟــﺪا ﺣﻤــﻞ ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ(ﻣﺎﻧﻨــﺪ رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ و ﺑﺮﺧــﻰ ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘــﻰ) ﺑﺎﯾــﺪ در ﻣﺤــﻞ ﻣﺠــﺪدا ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺑــﺮاى ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﻣﺤــﻞ ﻧﺼــﺐ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻣــﻮاردى ﻣﺎﻧﻨــﺪ دﺳﺘﺮﺳــﻰ، اﯾﻤﻨــﻰ، ﺗﻬﻮﯾــﻪ و راﺣﺘــﻰ ﺑﺎزرﺳــﻰ ﺗﻮﺟــﻪ ﻧﻤــﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ در ﺧﺼــﻮص ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐــﻪ در ﭘﺴــﺖ ﻫــﺎى زﻣﯿﻨــﻰ ﻧﺼــﺐ ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾــﺪ دﻗــﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

نوشته‌های مشابه