هواگیری بوشینگ ها ، اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ و … ( قسمت پانزدهم )

اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺒﻞ از ﺑﺮق دار ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿــﭻ ﻫﺎى اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه روى ﺑﺪﻧﻪ و ﯾﺎ درﭘﻮش ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ۵۰ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر توسط ﺳﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ۵۰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﻰ از ﭘﯿــﭻ ﻫﺎى ارت ﻣﻮﺟﻮد روى ﻣﺨﺰن ﮐﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﺗﺼﺎل از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮق دار ﮐﺮدن

  • ﺑﺎزدﯾﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

 

  • ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ روﻏﻦ

ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ روﻏﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ۹۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد ﺑﺮاى آﻻرم و ۱۰۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد ﺑﺮاى ﺗﺮﯾﭗ (قطع ) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

  • ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﯾﻘﻰ(ﻣﮕﺮ)

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻢ ﭘﯿــﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ، ﻣﻰ ﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﯿﺐ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاى ﺗﺴﺖ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ از وﻟﺘﺎژ ۱۰۰۰ وﻟﺖ و ﺑﺮاى ﺗﺴﺖ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻓﺸﺎرﻗﻮى ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ از وﻟﺘﺎژ ۲۵۰۰ و یا ۵۰۰۰ وﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدد.

 

  • ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ DC

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﻰ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ DC ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎ لﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺴــﺖ ﻫــﺎى ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ اى آورده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎى اﻧﺪاز هﮔﯿﺮى در ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺪارﺗﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ داراى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎ در ﺟﻮاب ﺗﺴﺖ ﻧﮕﺮدد.

 

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎى ﻣﮑﺎﻧﯿکی

  • ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ
  • ﺑﺮرﺳﻰ اﺗﺼﺎﻻت آب ﺑﻨﺪى
  • ﺑﺎزدﯾﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮ و اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر
  • اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺮ

 

ﺑﺮق دار ﮐﺮدن

ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨان از ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﻰ، ﻣﻰ ﺗﻮان ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﺑﺮق دار ﻧﻤﻮد.

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮق دار ﮐﺮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﻰ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﻰ ﺗـﻮاﻧـﺪ از ﺷﺒـﮑﻪ ﮐﺸﯿـﺪه ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻓﯿﻮزﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﻧﺪازه ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﻰ ﯾـﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ آﻣﺎرى ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎر ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﮥ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﻣﯿﺰان و ﻓﺎز وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻠﯿﺪزﻧﻰ و ﻣﯿﺰان اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣـﺎﺗﻮرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺗـﺎ ۲۲ ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺪود ۸ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

 

نوشته‌های مشابه