خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

واژه‌نامه‌ی پایایی

واژه‌نامه‌ی پایایی

در جدول زیر خلاصه‌ی واژگان معادل‌سازی شده که در برابر واژه‌های انگلیسی در اسناد پایایی به کار خواهد رفت، بر اساس “پیش‌نویس واژه‌نامه پایایی” که توسط کارگروهی به همین نام در شورای پایایی تدوین گردیده آورده شده است. برای اطلاع بیشتر فایل 1 را ببینید.

فارسی English
كفايت Adequacy
خدمات جانبی Ancillary Services
كنترل خودكار توليد Automatic Generation Control
توانایی انتقال در دسترس Available Transfer Capability
بار پایه Base Load
خدمات خودراه‌اندازی Black Start Service
خاموشی گسترده Blackout
حاشیه‌ي مفید ظرفیت Capacity Benefit Margin
تنگناي ظرفیتي Capacity Emergency
خروج زنجیره‌ای Cascading Outages
هم‌تولیدي Cogeneration
پرشدگي Congestion
کنترل تثبيت فركانس Constant Frequency (Flat Frequency) Control
پیشامد Contingency
ذخیره‌ي پیشامد Contingency Reserve
مسیر قراردادي Contract Path
دارايي حياتي Critical Asset
تقاضای بار Demand
مدیریت سمت تقاضا Demand Side Management
مدیریت بار با کنترل مستقیم Direct Control Load Management
شركت توزيع (شركت سيم‌دار) Distribution Provider
اغتشاش Disturbance
پايايي شبكه‌ي برق Electric Grid Reliability
شبکه‌ي برق كشور Electric Network of Country
خرابی Failure
خطا Fault
بار سخت Firm Load
باياس فركانسي Frequency Bias
خطاي فركانسي Frequency Error
خطاي تبادلي Interchange Error
کنترل تثبيت تبادل Interchange flat (Tie Line) Control
تراكنش تبادلي Interchange Transaction
بار نرم Interruptible Load or Interruptible Demand
نهاد تأمین بار Load Serving Entity
شبکه‌ي اصلي برق كشور Main Electric Network of Country (Bulk Power System of Iran)
ذخيره‌ي غير گردان Non Spinning Reserve
ذخيره‌ي بهره‌برداری Operating Reserve
خروج Outage
خروج برنامه‌ريزي‌شده Planned Outage
خدمات تنظیم فرکانس Regulation and Frequency Response
امنيت Security
تک‌پیشامد Single Contingency
ذخيره‌ي گَردان Spinning Reserve
خط پيوند Tie Line
کنترل ترکیبی Tie Line Bias
توانایی انتقال كل Total Transfer Capability
Total Transfer Capacity
Total Transmission Capacity
Total Transmission Capability
كاربر شبكه‌ي انتقال Transmission Customer
شبكه‌ي انتقال Transmission Network
حاشیه‌ي پایایی انتقال Transmission Reliability Margin
خروج برنامه‌ريزي‌نشده Unplanned Outage
خدمات پشتيبان ولتاژ Voltage Support Services

 

 

فایل پیوست