واژه‌نامه‌ی پایایی

در جدول زیر خلاصه‌ی واژگان معادل‌سازی شده که در برابر واژه‌های انگلیسی در اسناد پایایی به کار خواهد رفت، بر اساس “پیش‌نویس واژه‌نامه پایایی” که توسط کارگروهی به همین نام در شورای پایایی تدوین گردیده آورده شده است. برای اطلاع بیشتر فایل ۱ را ببینید.

فارسی English
کفایت Adequacy
خدمات جانبی Ancillary Services
کنترل خودکار تولید Automatic Generation Control
توانایی انتقال در دسترس Available Transfer Capability
بار پایه Base Load
خدمات خودراه‌اندازی Black Start Service
خاموشی گسترده Blackout
حاشیه‌ی مفید ظرفیت Capacity Benefit Margin
تنگنای ظرفیتی Capacity Emergency
خروج زنجیره‌ای Cascading Outages
هم‌تولیدی Cogeneration
پرشدگی Congestion
کنترل تثبیت فرکانس Constant Frequency (Flat Frequency) Control
پیشامد Contingency
ذخیره‌ی پیشامد Contingency Reserve
مسیر قراردادی Contract Path
دارایی حیاتی Critical Asset
تقاضای بار Demand
مدیریت سمت تقاضا Demand Side Management
مدیریت بار با کنترل مستقیم Direct Control Load Management
شرکت توزیع (شرکت سیم‌دار) Distribution Provider
اغتشاش Disturbance
پایایی شبکه‌ی برق Electric Grid Reliability
شبکه‌ی برق کشور Electric Network of Country
خرابی Failure
خطا Fault
بار سخت Firm Load
بایاس فرکانسی Frequency Bias
خطای فرکانسی Frequency Error
خطای تبادلی Interchange Error
کنترل تثبیت تبادل Interchange flat (Tie Line) Control
تراکنش تبادلی Interchange Transaction
بار نرم Interruptible Load or Interruptible Demand
نهاد تأمین بار Load Serving Entity
شبکه‌ی اصلی برق کشور Main Electric Network of Country (Bulk Power System of Iran)
ذخیره‌ی غیر گردان Non Spinning Reserve
ذخیره‌ی بهره‌برداری Operating Reserve
خروج Outage
خروج برنامه‌ریزی‌شده Planned Outage
خدمات تنظیم فرکانس Regulation and Frequency Response
امنیت Security
تک‌پیشامد Single Contingency
ذخیره‌ی گَردان Spinning Reserve
خط پیوند Tie Line
کنترل ترکیبی Tie Line Bias
توانایی انتقال کل Total Transfer Capability
Total Transfer Capacity
Total Transmission Capacity
Total Transmission Capability
کاربر شبکه‌ی انتقال Transmission Customer
شبکه‌ی انتقال Transmission Network
حاشیه‌ی پایایی انتقال Transmission Reliability Margin
خروج برنامه‌ریزی‌نشده Unplanned Outage
خدمات پشتیبان ولتاژ Voltage Support Services

 

 

فایل پیوست

نوشته‌های مشابه