ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﻣﺤﺎء ترانسفورماتور ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده (قسمت نوزدهم)

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﻣﺤﺎء ترانسفورماتور ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده :

رﻫﺎﺳﺎزى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮد. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد اﺻﻠﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﻣﻌﯿﻮب، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ارزش ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از رده ﺧﺎرج ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﻘﺎط ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮى ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. در عین ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود ﮐﻪ دﺳﺘﻪ اى از ﻣـﻮاد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣاﺿـﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد :

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ارزﺷﻤﻨﺪى ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺰا ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﻗابل ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:

ﻣﺲ

آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

روﻏﻦ

آﻫﻦ

ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻘﻰ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎى خاﺻﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﺮدد، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

دفن زباله :

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﻰ از ترانسفورماتور ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ نیستند ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺎص دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

 

ارزﯾﺎﺑﻰ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ( LCA):

ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد:

۱٫اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﯿﻪ

۲٫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

۳٫اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ

۴٫ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژى در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى

۵٫ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ

محاسبات LCA نشان می دهد که دسته های ۱٫۲٫۳ در مقایسه با مورد ۴  ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﻰ از دﺳﺘﻪ اول دوﺑﺎره در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ارزﯾﺎﺑﻰ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺛرات ﻏﺎﻟﺐ زیست ﻣﺤﯿﻄﻰ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژى در ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد آن اﺳﺖ. ﮐﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺷاﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎر و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻰ ﺑﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژى ﮐﻞ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﯾﮑﻰ از دﻻﯾﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ ﻃﺮح ﻫﺎى ﮐﻢ ﺗﻠﻔﺎت را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ دﻫﺪ.

 

 

  • ارسال شده توسط : mehrshidniroo
  • ۲۰ آبان, ۱۳۹۸