ﻧﺼﺐ، ﺑﻬﺮ هﺑﺮدارى و نگهداری ترانسفورماتور (قسمت نهم)

نگهداری ترانسفورماتور

ملاحضات ایمنی:

ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﯾﻤﻨــﻰ اﯾــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﯾــﺪ ﻫﻨــﮕﺎم ﺑﺎرﮔﯿــﺮى، ﺣﻤــﻞ، ﻧﺼــﺐ، راه اﻧــﺪازى، ﺗﻌﻤﯿــﺮات و نگهداری ترانسفورماتور ﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد و ﮐﻠﯿﻪ ى اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ذﯾﺼﻼح اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

 • ﻫﯿــ ﭻﮔﺎه روى ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﺳــﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿــﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﻰ ﻧﺼــﺐ ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾــﻰ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿــﺪ. ﻻزم اﺳــﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﻰ، ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪاده و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • ﻫﯿ ﭻﮔﺎه اﺗﺼﺎﻻﺗﻰ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻼک ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﻋﻤﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺸﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﻏﯿﺮﻋﺎدى ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • ﻫﯿــ ﭻﮔﺎه ﺑــﺪون ﺑﺮﻗــﺮارى اﺗﺼــﺎل ﻣﻨﺎﺳــﺐ زﻣﯿــﻦ ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، آن را ﺑــﺮق دار ﻧﮑﺮده ﯾــﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿــﺮ و نگهداری ترانسفورماتور اﻧﺠﺎمﻧ ﺪﻫﯿﺪ.
 • ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ را وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺮق دار اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺎزﮐﺮدن درﭘﻮش ﻫـﺎ و درﯾﭽﻪ ﻫـﺎ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮق دار ﺑﻮدن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
 • ﺑﺎزرﺳــﻰ ﻫــﺎى ﻧﻬﺎﯾــﻰ ذﯾــﻞ را ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺮق دار ﮐــﺮدن ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر اﻧﺠــﺎم داده و از ﺻﺤــﺖ اﻧﺠــﺎم آن ﻫــﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞﻧ ﻤﺎﺋﯿﺪ:
 1. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 2. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 3. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪارﻫﺎى ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 4. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 5. اﺗﺼﺎﻻت ﻧﻮﺗﺮال و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 6. ﻓﻮاﺻﻞ ﻋﺎﯾﻘﻰ ﻫﻮاﯾﻰ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﺑﺮق دار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى زﻣﯿﻦ ﺷﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 7. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ، اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﮔﺮدد.
 8. ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﺑﺰارﻫﺎ داﺧﻞ و ﯾﺎ روى ﻫﺴﺘﻪ، ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

نوشته‌های مشابه