تست های ترانسفورماتور (قسمت هجدهم )

تست های ترانسفورماتور:

اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺳــﺘﺎﻧﺪارد IEC 60076-1 اﻗﺘﺒﺎس ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺑﺮاى اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﺷــﺎره ﺷــﺪه ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺷــﻮد. ﻻزم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﺗﺴــﺖ ﻫــﺎى ذﮐــﺮ ﺷــﺪه در اﺳــﺘﺎﻧﺪارد در آزﻣﺎﯾﺸــﮕﺎ هﻫﺎى ﻣﺠﻬــﺰ ﺷــﺮﮐﺖ آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

 

تست های روتین:

اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ روى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آرﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﺮدد.

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﮔﺮوه ﺑﺮدارى

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎردارى

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻰ ﺑﺎرى

ﺗﺴﺖ ﻫﺎى ﻋﺎﯾﻘﻰ روﺗﯿﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEC 60076-3

 

تست ها نوعی: 

اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ روى ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﺗﺴﺖ ﺣﺮارﺗﻰ

ﺗﺴﺖ ها عایقی نوعی اشاره شده در استاندارد  IEC 60076-3

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺳﻄﺢ ﺻﺪاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر

 

تست های خاص:

اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و در ﻗﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺳﻮى ﻣﺸﺘﺮى ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺴﺖ ها عایقی خاص اشاره شده در استاندارد IEC 60076-3

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺧﺎزن ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ و ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ

ﻧﺪاز هﮔﯿﺮى ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻋﺎﯾﻘﻰ(ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ دﻟﺘﺎ)

اﻧﺪاز هﮔﯿﺮى وﻟﺘﺎژ ﮔﺬراى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ

اﻧﺪاز هﮔﯿﺮى اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺗﻮاﻟﻰ ﺻﻔﺮ ﺑﺮاى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﺳﻪ ﻓﺎز

ﺗﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ( اﯾﻦ ﺗﺴﺖ در ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. )

اﻧﺪاز هﮔﯿﺮى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﯾﻘﻰ

ﺗﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ (FRA)

  • ارسال شده توسط : mehrshidniroo
  • ۱۸ آبان, ۱۳۹۸