ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
|

پلاک ترانسفورماتور – مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت هفتم)

(Name Plate) پلاک مشخصات: پلاک ترانسفورماتور هاى توزیع تولید آریا ترانسفو اطلاعات مورد نیاز مشترى که در ۱-۶۰۰۷۶ IEC آورده شده است را نشان مى دهد. در ادامه کلیه ى اطلاعات مندرج در پلاک مشخصات ترانسفورماتور به همراه توضیحات مختصرى براى هر آیتم آورده شده است.

در شکل ۲- ۱۹ پلاک ترانسفورماتور توزیع شرکت آریا ترانسفو مشاهده مىشود.

۱ -توان نامى ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت آمپر

۲ -ولتاژ نامى سمت فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب ولت

۳ -جریان نامى خط فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب آمپر

۴ -امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور برحسب درصد

۵ -جریان اتصال کوتاه سمت فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب کیلوآمپر

۶ -زمان تحمل اتصال کوتاه ترانسفورماتور برحسب ثانیه

۷ -گروه بردارى ترانسفورماتور ۸ -ارتفاع محل نصب از سطح دریا برحسب متر

۹ -حداکثر جهش حرارتى روغن و سیم پیچ نسبت به دماى محیط برحسب سانتى گراد

۱۰ -فرکانس کارى ترانسفورماتور برحسب هرتز

۱۱ -کلاس حرارتى عایقى ترانسفورماتور(ترانسفورماتورهاى روغنى ساخت این شرکت از نوع کلاسA مىباشند)

۱۲ -نوع خنک کنندگى ترانسفورماتور ( ONAF , ONAN … )

۱۳-نوع مایع دى الکتریک به کار رفته در ترانسفورماتور

۱۴ -وزن مایع دى الکتریک ترانسفورماتور برحسب کیلوگرم

۱۵ -وزن کل ترانسفورماتور برحسب کیلوگرم

۱۶ -حداکثر ولتاژ سیستم سمت فشارقوى ترانسفورماتور بر حسب کیلو ولت

۱۷ -حداکثر ولتاژ سیستم سمت فشارضعیف ترانسفورماتور بر حسب کیلو ولت

۱۸ -ولتاژ ضربه ى سمت فشارقوى ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت

۱۹-ولتاژ ضربه ى سمت فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت

۲۰ -ولتاژ تست یک دقیقه استقامت عایقى در سمت فشارقوى برحسب کیلو ولت

۲۱ -ولتاژ تست یک دقیقه استقامت عایقى در سمت فشار ضعیف برحسب کیلو ولت

۲۲ -استاندارد طراحى ترانسفورماتور که در ترانسفورماتورهاى استاندارد این شرکتIEC60076 مىباشد.

۲۳ -نوع کارکرد ترانسفورماتور

۲۴ -سال ساخت ترانسفورماتور

۲۵ -شماره سریال ترانسفورماتور

۲۶ – نوع گارانتی تلفات ترانسفورماتور ( …, ‘B-A’ , A-B )

۲۷ -ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ بالا بر حسب ولت

۲۸ -ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ نامى بر حسب ولت

۲۹ -ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ پایین بر حسب ولت

۳۰ -شماتیک گروه بردارى و اتصالات ترانسفورماتور

ادامه در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ و اﺑﻌﺎدى ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى کم ﺗﻠﻔﺎت KV 20/0.4 ( قسمت هشتم)

 مطالب مرتبط :

نوشته‌های مشابه