خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت سوم) – روغن ترانسفورماتور

ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت سوم) – روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور یک نوع روغن معدنى پالایش شده است که از تقطیر جزء به جزء نفت خام به دست مىآید.

نقش اصلى روغن در ترانسفورماتور عبارت است از:

1- عایق الکتریکی

2 – سیال خنک کننده

3-شاخص وضعیت (براى عیب یابى)

روغن ترانسفورماتور ازمهمترین عوامل تعیین کننده ‌ی طول عمر ترانسفورماتور مى‌باشد. در تولیدات آریاترانسـفو از روغن معدنى مطابق آخرین ویرایش اسـتاندارد 60296 IEC اسـتفاده شـده اسـت. درصورت سفارش مشترى سایر روغن هاى درخواستى نیز قابل تأمین خواهد بود.

انبساط روغن و تنفس

ترانسفورمـاتور های بامنبع انبساط-ARCONS™

در ایـن نـوع ترانسـفورماتورها یـک منبـع انبسـاط تعبیـه شـده اسـت کـه در هنـگام افزایـش و کاهش حجـم روغن، سطح روغن در منبع انبساط افزایش و کاهش مىیابد و بدین ترتیب مانع از ایجاد فشار به مخزن مى شود.

تـرانسفـورمـاتور هـاى هرمتیکARSEAL™

مخـزن ایـن نـوع ترانسـفورماتورها کامـلا بسـته بـوده و روغـن هیچگونـه ارتباطـى بـا هـواى آزاد نـدارد. ایـن موضوع باعـث مـى شـود کـه رطوبـت بـا عایـق هـاى سـلولزى و روغـن در تمـاس نبـوده و عمـر عایـق هـا افزایـش یابـد که این امر علاوه بر افزایش عمر ترانسفورماتور باعث کاهش هزینه هاى سرویس و نگهدارى مى گردد. همچنیــن توصیــه مــى شــود در محیــط هایــى بــا آلــودگــــى و رطوبــت بـــالا، از ترانسفورمـاتورهـــاى ARSEAL™ استفاده شود.

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت چهارم) – تجهیزات ترانسفورماتور