خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت چهارم) – تجهیزات ترانسفورماتور

ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت چهارم) – تجهیزات ترانسفورماتور

کلید تنظیم ولتاژ (OffCircuit Tap Changer)

کلیـد تنظیـم ولتـاژ بـه وسـیله ى تغییـر تعـداد دور سـیم پیـچ فشـار قـوى موجب افزایـش یا کاهـش ولتـاژ خروجى ترانسـفورماتور شـده و در نتیجـه کاهـش یـا افزایـش ولتـاژ در شـبکه را جبـران مـى نمایـد به نحـوى که ولتـاژ مورد نیاز مصرف کننده ثابت بماند.

کلیدهـاى مورد اسـتفاده در ترانسـفورماتورهاى توزیـع از نـوع Off – Circuit بوده و براى تغییر تپ باید ترانسـفورماتور بى برق شود.

بـا توجـه بـه نـوع طراحـى، آریـا ترانسـفو عمومـا از تـوان 250 کیلـو ولـت آمپـر بـه بـالا از کلیـد تنظیـم ولتـاژ نـوع کابلى و در توان هاى پایین تر از نوع مستقیم استفاده مى نماید.

در طــرح هــاى سفــارشى، تعداد وضعیت و درصد تنظیم ولتـاژ تـوسط مشتــرى تعیین شده و در طـراحـى لحـاظ مى گردد. این مقادیر در ترانسفورماتورهاى نرمال به شرح زیر مى باشد:

ادامه در مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت پنجم)- بوشینگها (Bushings)