ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
|

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت هفتم) – پلاک مشخصات ترانسفورماتور

(Name Plate) پلاک مشخصات

پـلاک مشخصـات تـرانسفـورمــاتــورهـاى تــوزیـع تــولید آریــا تـرانسفـو اطـلاعــات مــورد نیـاز مشتـرى که در ۱-۶۰۰۷۶ IEC آورده شـده اسـت را نشـان مـى دهـد. در ادامـه کلیـه ى اطلاعـات منـدرج در پـلاک مشـخصات ترانســفورماتور بــه همــراه توضیحــات مختصــرى بــراى هــر آیتــم آورده شــده اســت.

در شــکل۲- ۱۹پلاک مشخصات ترانسفورماتور توزیع شرکت آریا ترانسفو مشاهده مىشود.

۱ –توان نامى ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت آمپر

۲ –ولتاژ نامى سمت فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب ولت

۳ –جریان نامى خط فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب آمپر

۴ –امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور برحسب درصد

۵ –جریان اتصال کوتاه سمت فشارقوى و فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب کیلوآمپر

۶ –زمان تحمل اتصال کوتاه ترانسفورماتور برحسب ثانیه

۷ –گروه بردارى ترانسفورماتور ۸ –ارتفاع محل نصب از سطح دریا برحسب متر

۹ –حداکثر جهش حرارتى روغن و سیم پیچ نسبت به دماى محیط برحسب سانتى گراد

۱۰ –فرکانس کارى ترانسفورماتور برحسب هرتز

۱۱ –کلاس حرارتى عایقى ترانسفورماتور(ترانسفورماتورهاى روغنى ساخت این شرکت از نوع کلاسA مىباشند)

۱۲ –نوع خنک کنندگى ترانسفورماتور ( ONAF , ONAN … )

۱۳-نوع مایع دى الکتریک به کار رفته در ترانسفورماتور

۱۴ –وزن مایع دى الکتریک ترانسفورماتور برحسب کیلوگرم

۱۵ –وزن کل ترانسفورماتور برحسب کیلوگرم

۱۶ –حداکثر ولتاژ سیستم سمت فشارقوى ترانسفورماتور بر حسب کیلو ولت

۱۷ –حداکثر ولتاژ سیستم سمت فشارضعیف ترانسفورماتور بر حسب کیلو ولت

۱۸ –ولتاژ ضربه ى سمت فشارقوى ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت

۱۹-ولتاژ ضربه ى سمت فشارضعیف ترانسفورماتور برحسب کیلو ولت

۲۰ –ولتاژ تست یک دقیقه استقامت عایقى در سمت فشارقوى برحسب کیلو ولت

۲۱ –ولتاژ تست یک دقیقه استقامت عایقى در سمت فشار ضعیف برحسب کیلو ولت

۲۲ –استاندارد طراحى ترانسفورماتور که در ترانسفورماتورهاى استاندارد این شرکتIEC60076 مىباشد.

۲۳ –نوع کارکرد ترانسفورماتور

۲۴ –سال ساخت ترانسفورماتور

۲۵ –شماره سریال ترانسفورماتور

۲۶ – نوع گارانتی تلفات ترانسفورماتور ( …, ‘B-A’ , A-B )

۲۷ –ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ بالا بر حسب ولت

۲۸ –ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ نامى بر حسب ولت

۲۹ –ولتاژ سمت فشار قوى ترانسفورماتور در تپ پایین بر حسب ولت

۳۰ –شماتیک گروه بردارى و اتصالات ترانسفورماتور

نوشته‌های مشابه