ممیزی ساختمان

ممیزی انرژی ساختمان

ممیزی انرژی ساختمان به روشی گفته می‌شود که طی آن با انجام سلسله اقداماتی میتوان مقادیر مصرس انواع حاملهای انرژی و موقعیتهای این مصارس را در محلهای مصرس و به تفکیک مصرس کنندگان انرژی مشخص و معین نمود و در نهایت نیز با روش مقایسهای نسبت به شناسایی و ارزیابی وضعیت انرژی ساختمان پرداخت.

مرحله اول در ممیزی انرژی ساختمان، تعیین دقیق وضعیت موجود به منظور بررسی عملکرد ساختمان می‌باشد. بر این اساس الزم است فرم‌ها و جداول استانداردی بمنظور ثبت و یا برداشت اطالعات ساختمان تهیه گردد. در واقع ممیز با در دست داشتن چنین فرمی به صورت هدفمند در ساختمان حرکت می‌کند و با برنامه مشخص و از پیش‌ تعیین شده تمامی اطالعات مفید و اثرگذار را در این فرم ثبت می‌کند.

اطلاعات بیشتر در فایل آموزشی آمده است.

 

منبع

نوشته‌های مشابه