خرید ترانس برق خورشیدی و سولار

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت دوم)

ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت دوم)

سیم پیچ ها

از نظـر فنـى و اقتصـادى دو فلـز مـس و آلومینیـوم مـى تواننـد در سـیم پیـچ ها بـه عنوان هـادى جریـان الکتریکى مورد استفاده قرار گیرند. هـادى هـاى بـه کار رفتـه در تولیـدات ایـن شـرکت فویـل، سـیم گـرد و سـیم تخـت اسـت. فویـل بـه صـورت مستقیم عایق نشده و سیم هاى گرد و تخت با لاك و یا کاغذ عایق شدهاند.

سیم پیچ هاى فشار ضعیف

سـیم پیچـى اسـت کـه بـراى ولتـاژ پاییـن و جریـان بـالا طراحـى شـده اسـت، در ایـن سـیم پیـچ از سـیم تخت و یا فویل استفاده شده و به صورت لایه اى پیچیده مى شود.

سیم پیچ هاى فشار قوى

سـیم پیچـى اسـت کـه بـراى ولتـاژ بـالا و جریـان پاییـن طراحـى شـده اسـت، در ایـن سـیم پیـچ از سـیم گـرد یا تخت با عایق لاك یا کاغذ استفاده شده و به صورت لایهاى و در برخى موارد بشقابى پیچیده مى شود.

عایق هاى جامد

یک ماده عایقى خوب باید ویژگى هاى زیر را داشته باشد:

1- استقامت دى الکتریک بالا

2 – خواص مکانیکى مطلوب

3 – عمر طولانى در دماى عملکرد

4 – کاربرى آسان مـواد عایقـى بایـد در تمـام طـول عمـر ترانسـفورماتور در مقابـل حـرارت هـاى تولیدى اسـتقامت داشـته و بـا روغن ترانسفورماتور سازگارباشند.

عایق بنـدى ترانسـفورماتور توسـط مرغوبتریـن مـواد عایقـى ( کاغـذ، سـیلندر و پـرس بـورد ) از جنـس سـلولز صـورت مـى پذیـرد. مـواد سـلولزى از چـوب هایـى کـه داراى فیبـر و چگالـى بالایـى هسـتند سـاخته مـى شـوند. فیبـر بـالا باعـث عمـر طولانـى و چگالـى بـالا منجـر بـه اسـتقامت دى الکتریـک بـالا در ایـن مـواد مـى شـود. محصـولات سـلولزى بـا روغـن هـاى معدنـى سـازگار هسـتند و بـه آسـانى از روغـن اشـباع مى شـوند. اشـباع تحت خـلاء و دمـاى بـالا انجـام شـده و حفـره هـاى باریـک موجـود در سـلولز بـا روغـن پـر مـى شـوند و در نتیجـه اسـتقامت عایقهـا بهطـور فزاینـده افزایـش مىیابـد. در مـواردى کـه حفـره هـا بـا روغـن پـر نشـده باشـند، ایـن حفـره هـاى هوایـى کوچـک مىتواننـد باعـث ایجـاد تخلیـه جزئى شـوند. تخلیـه جزئى در سـطح وسـیع مـى تواند منجر به شکست عایقى در ترانسفورماتور شود.

ادامه در مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت سوم)