نحوه هماهنگی رله ها در خطوط انتقال (۲)

در ادامه نحوه هماهنگی رله ها در خطوط انتقال :

روند بررسی‌های اتصالی سیستم برای کاربرد وسایل حفاظت را می‌توان چنین خلاصه کرد.

الف: از نمودار سیستم اطلاعات موجود حدود تولید پایدار و شرایط عملکردی ممکن برای سیستم ارزیابی شود.

ب: با این فرض که اتصالی‌ها به نوبت در هر یک از نقاط رله گذاری رخ دهد ماکزیمم و حد اکثر جریان‌های اتصال کوتاه که به محل اتصالی وارد می‌شود برای هر نوع اتصالی محاسبه شود.

ج: با محاسبه توزیع جریان برای اتصالی‌های در نقاط مختلف سیستم ماکزیمم جریان‌های مربط به اتصالی در نقطه رله گذاری برای هر نوع اتصالی تعیین شود.

د: در این مرحله ایده کم و بیش معینی درباره نوع حفاظتی که باید به کار برود شکل می‌گیرد.

حال محاسبات بیشتری برای تعیین تغییر ولتاژ در نقطه رله گذاری با حد پایداری سیستم بر اثر اتصالی در آن انجام می‌شود تا رده حفاظت لازم همچون تندکار یا کندکار حفاظت واحد یا غیرواحد و … تعیین شود.

حفاظت فاصله (دستیانس) Distance

از آنجائیکه امپدانس خط انتقال با خطوط متناسب است استفاده از رله‌ای که بتواند امپدانس خط را تا نقطه‌ای معین اندازه بگیرد مناسب است این رله که به رله فاصله معروف است طوری طراحی می‌شود؛ که فقط برای اتصالی‌های واضح در بین محل رله مذبور و نقطه انتخاب شده عمل کند بنابراین تمایزی برای اتصالی‌هایی که ممکن است بین بخش‌های مختلفی خط رخ دهد بدست آید اصل مهم در اندازه گیری شامل مقایسه جریان اتصال کوتاه از دید رله مزبور با ولتاژ نقطه رله گذاری است پس با مقایسه این دو کمیت می‌توان امپدانس خط تا محل اتصالی را اندازه گرفت.

عملکرد رله بر حسب دقت بر دو زمان عملکرد رله تعریف می‌شود دقت برد رله به نسبت بین مربوط و کمیت‌های ورودی که باقی می‌مانند بستگی دارد.

زمان عملکرد رله با محل اتصالی و جریان ورودی تغییر می‌کند که این زمان برای ورودی‌های بزرگ نزدیک به نقطه رله گذاری کوتاه و برای ورودی‌های کوچک نزدیک به نقطه برد رله طولانی است از آنجائیکه دقت برد و زمان عملکرد رله و توسط زمان عملکرد محل اتصال برای نسبت‌های مختلف مقدار امپدانس منبع به مقدار امپدانس خط بیان می‌شود از طرفی داده‌های فوق را می‌توان به صورت گروهی از همزمان (یامسیر) ترکیب کرد و محل اتصالی که بر حسب درصد تنظیم رله بیان می‌شود را به ازای نسبت امپداس منبع به خط رسم کرد.

دو تعریف استاندارد وجود دارد که نیاز‌های عمکرد رله‌های فاصله را در بر می‌گیرد.

۱- نسبت امپرانس سیستم (SIR): نسبت امپرانس منبع به تنظیم رله که در همان سطح امپرانس اولیه یا ثانویه بیان می‌شود.

۲- نسبت امپرانس مشخصه (CIR): مقدار ماکزیمم نسبت امپرانس سیستم (SIR) تا آن مقداری که رله در دقت تعیی شده عمل می‌کند.

معمولا حساسیت رله فاصله در نقطه برد منطقه اعلام می‌شود یعنی در محلی که دقت رله مذبور باید حفظ شود تا حفاظت در خطوط مجاور به طور صحیح متمایز شود و اطمینان حاصل شود که اتصالی‌های منطقه را در زمان منطقه ۲ بر طرف نمی‌شوند.

رله‌های فاصله را بر حسب مشخصه‌های قطبی آن‌ها تعداد ورودی‌های آن‌ها و روش انجام عل مقایسه دسته بندی می‌کنند انواع معمول رله‌های فاصله دو کمیت ورودی را از نظر اندازه یا فاز مقایسه می‌کنند تا مشخصه‌هایی به دست آید که هنگام ترسیم بر روی نمودار R/X خطوط مسقیم یا دایره باشند.

 

نوشته‌های مشابه