ترانس توزیع ، ترانسفورماتور توزیع
|

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت ششم)- روغن ترمومتر ، رطوبت گیر‌ ‌، رله بوخهلتس و …

( Oil Thermometer ) روغن ترمومتر

ترمومتر روغن دارای عقربه ای است که میزان دمای روغن زیر درپوش ترانسفورماتور را نشـان می دهد. این تجهیز دارای دو کنتاکت است که با توجه بـه دمـای درخواستـی برای آلارم و تریپ (قطع) ترانسفورمـاتـور مـی تـواند تنظیم شود. در ترانسفورمـاتورهـای استاندارد تولید آریا تـرانسفو این تجهیز برای توان های ۶۳۰ کیلو ولت آمپر و بـالاتر وجود دارد و برای توان های پایین تر نیز در صورت درخواست می تواند نصب گردد.

( wheel ) چرخ

بــر مبنــای ســفارش مشــتری در هــر توانــی از ترانســفورماتور چــرخ قابــل نصــب مــی باشــد ولــی در ترانسفورماتورهای استاندارد از توان ۴۰۰ کیلو ولت آمپر و بالاتر به طور پیش فرض نصب می گردد.

( Dehydrating Breather ) رطوبت گیر

در تمامـی ترانسـفورماتورهای کنسـرواتوری تولیـدی ( ARCONS ) رطوبت گیر نصب می شـود. در ترانسـفورماتورهای اسـتاندارد تـا تـوان ۶۳۰ کیلـو ولـت آمپـر از مخـزن نیـم کیلوگرمـی و در توان هـای بالاتـر از مخـزن یـک کیلوگرمی استفاده میشود. درون مخـزن را بـا اسـتفاده از یـک مـاده جـاذب رطوبـت ماننـد دانـه هـای سـیلیکا ژل پـر مـی کننـد کـه در صورت تغییـر رنـگ بـا گـذر زمـان و جـذب رطوبـت بایـد نسـبت بـه تعویـض محتـوی درون ظـرف اقـدام نمـود. شـرکت آریـا ترانسـفو بـه دلیـل رعایـت مسـایل زیسـت محیطی و ایمنــی از سـیلیکا ژل هـــای نــارنجــی رنگ استفــاده مـی نمایـد. ایـن دانـه هـا پـس از جـذب رطوبـت مطابـق شـکل به سـبز تغییر رنـگ مـی یابند.

( Buchholz Relay ) رله بوخهلتس

این تجهیز به طور اسـتاندارد برای ترانسـفورماتورهای ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر و بالاتر نصب شـده و در صورت درخواسـت مشـتری بـرای توان هـای پاییـن تـر نیـز قابـل نصـب مـی باشـد. لازم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه بـه نـوع کاربـرد، این تجهیز فقط برای ترانسفورماتورهای دارای منبع انبساط روغن قابل استفاده است. گازهـای حاصـل از عیـوب مختلـف بـه وجـود آمـده در ترانسـفورماتور از طریـق لوله کشـی هـای موجود بـه بالاترین نقطـه ی روغـن کـه منبـع انبسـاط اسـت صعـود می کننـد. رلـه ی بوخهلتـس در مسـیر عبـور گاز بـه منبع انبسـاط قرار داده می شـود و اگر میزان گاز از حد مشخصــی بیشتــر شـود، سیگنـال هــای آلارم و تریپ (قطع) فعال شـده و بهره بردار می تواند اقدام به تشخیص و رفع عیب نماید. همچنیـن حرکـت سـریع روغـن از مخـزن ترانسـفورماتور بـه سـمت منبـع انبسـاط باعـث فعـال شـدن سـیگنال تریپ (قطع) می گردد.

( Vertical Protection Relay ) رله محافط هرمتیک

در ترانسـفورماتورهای هرمتیـک ( ARSEAL ) از رلـه ی محافـظ هرمتیـک اسـتفاده مـی شـود. در ایـن رلـه در صورت تجمیع گــاز نــاشی از عیوب مختلف سیگـنـال هـای آلارم و تـریـپ ( قطع ) فعال می گردد.

( Oil Level Indicator ) روغن نما

در تـرانسفـورمـاتورهــای توزیـع بـرای اطـلاع از میـزان سـطح روغـن ترانسفورمـاتــور، از نشـان گر سـطح روغـن یا روغن نما استفاده می شودکه به شرح ذیل می باشد:

  • روغن نمای عقربه ای ( Indicator Level Oil Magnetic ):

این نوع روغن نما روی دیواره ی منبع انبسـاط روغن در ترانسـفورماتورهایARCONS نصب شـده و میزان سطح روغن موجـود را بـا اسـتفاده از شـناور مشـخص مـی نمایـد. لازم بـه ذکـر اسـت سـطح روغـن بایـد طـوری تنظیـم شـود که در محیط با دمای ۲۰ درجه سانتی گراد علامت روی۲۰ + قرار گیرد.

  • روغن نمای چشمی ( Glass Sight ) :

با توجه به اینکه ترانسـفورماتورهای هرمتیک ( ARSEAL ) دارای منبع انبسـاط روغن نیستند، برای کنترل سطح روغن و همچنین شارژ روغن از لوله ی هرمتیک استفـاده می شـود. روغـن نمـای چـشـمـی بـر روی لوله ی هرمتیک طوری نصب می گردد که سطح روغن داخل آن قابل مشاهده باشد.

( Pressure Relief Device ) فشارشکن مخزن :

فشارشـکن مخـزن بـرای جلوگیـری از انفجـار و یـا تغییر شـکل مخـزن در مواقعی کـه فشـار درون ترانسـفورماتور از حـد مجـاز تجـاوز کنـد بـه کار مـی رود. فشارشـکن بـه گونـه ای سـاخته شـده اسـت کـه بـا ایجـاد مسـیری بـرای تخلیه ی روغن، اجازه نمی دهد فشار مخزن از حد تعیین شده بالاتر رود. فشارشــکن هــا بــه دوصــورت کنتاکــت دار و ســاده وجــود داشــته و بســته بــه کاربــرد، قابــل نصــب بــر روی ترانسفورماتور می باشند.

فشار تنظیم شده این تجهیز بسته به نوع ترانسفورماتور در محدوده ۰.۳ ~ ۰.۷ bar قرار دارد.

( Multi-Function Relay ) رله چند کاره

در صـورت درخواسـت مشـتری در ترانسـفورماتورهای هرمتیـک از رلـه ی چنـدکاره اسـتفاده مـی شـود. ایـن تجهیز یکــی از کامل تریــن تجهیــزات ترانســفورماتورهای توزیــع بــوده و وظایــف جمــع آوری گازهــای ایجــاد شــده در ترانسـفورماتور، کنتـرل سـطح روغـن، کنتـرل فشـار تانـک ترانسـفورماتور و اندازه گیـری دمـای روغن ترانسـفورماتور را بر عهده دارد.

مشخصات ترانسفورماتور های تولیدی آریا ترانسفو (قسمت هفتم) – پلاک مشخصات ترانسفورماتور

نوشته‌های مشابه